VJ1228 - Xarxes i Sistemes Multijugador

Curs 3 - Semestre 2

Temari

Temari

BLOC 1: Xarxes

Tema 1. Introducció a les xarxes de computadors.

Tema 2. La capa física.

Tema 3.La capa d'enllaç de dades.

Tema 4. La capa de xarxa.

Tema 5. La capa de transport. Sockets TCP / IP.

Tema 6. La capa d'aplicació.

BLOC 2. Sistemes multijugador

Tema 7. Sistemes distribuïts. Concurrència.

Tema 8. Desenvolupament d'aplicacions en xarxa.