VJ1224 - Enginyeria del Programari

Curs 3 - Semestre 1

Temari

Temari

TEMA 1. INTRODUCCIÓ A L'ENGINYERIA DEL PROGRAMARI
TEMA 2. METODOLOGIES DE LA L'ENGINYERIA DEL PROGRAMARI PER VIDEOJOCS 
TEMA 3. FONAMENTS DEL DESENVOLUPAMENT DE VIDEOJOCS 
TEMA 4. DESENVOLUPAMENT DE VIDEOJOCS AMB MÈTODES ÀGILS 
TEMA 5. TEST DE VIDEOJOCS 
TEMA 6. GESTIÓ DE PROJECTES I D'EQUIPS PER VIDEOJOCS