Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

VJ1219 - Estadística i Optimització

Curs 2 - Semestre 2

Sistema d'avaluació

Criteris de superació

 

Per a la qualificació final, tant de la primera com de la segona convocatòria, es tindran en compte dos ítems:
  • a) 60% de la nota final: Examen escrit de resolució de problemes similars als vistos durant el curs en les classes de teoria-problemes, amb un formulari i calculadora. La data i aula de realització figuren en el LLEU.

 

  • b) 40% de la nota final: Avaluació contínua al llarg del curs, la qual es reparteix de la següent manera:
b1) Avaluació de les memòries corresponents al bloc de pràctiques: 15%. Les memòries s'han de fer individualment i entregar a la sessió de pràctiques, amb la qual cosa, si no s'assisteix al grup de pràctiques, no es poden avaluar.
b2) Treball (projecte) en equip: 10%. Aquest treball s'ha de realitzar al llarg del curs, segons les directrius que s'indiquen en l'aula virtual. En aquest projecte s'han d'aplicar els mètodes estadístics del curs a dades proposades per l'estudiantat (amb la prèvia aprovació del professorat). S'utilitzarà el programari estadístic de les pràctiques de laboratori, i conclourà amb l'entrega d'un informe en l'aula virtual.
b3) Avaluació de l'execució de tasques teoricopràctiques individuals: 15%. Es proposaran durant el curs problemes de cada un dels temes que els i les alumnes hauran d'entregar resolts i es farà alguna prova per a comprovar l'aprofitament de l'alumnat.
 
Per a aprovar l'assignatura cal obtenir una nota final igual o superior al 50%, sumant els ítems a) i b), és a dir, més o igual a 5 sobre 10.
Si en la primera convocatòria no se supera l'assignatura, es guardarà la nota de l'ítem b) per a la segona convocatòria.
 
Tant en la primera com en la segona convocatòria, si en el moment de la realització de l'examen escrit (ítem a)), no es comptés amb la màxima puntuació (4 punts de l'ítem b)), es podrà realitzar un examen de recuperació de l'ítem b) el mateix dia de l'examen de l'ítem a), sobre els aspectes treballats en l'ítem b). La nota de l'examen de recuperació de l'ítem b) substituirà la nota total de l'ítem b) que es tingués de l'avaluació contínua. Aquest examen de recuperació només servirà per a la convocatòria en qüestió, no es guardarà la nota per a la següent convocatòria. Igual que tampoc es guarda la nota de l'ítem a), per altra convocatòria.
 
Es considera que un estudiant o estudianta s'ha presentat a la convocatòria si es presenta a l'examen escrit.