Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

VJ1213 - Empreses de Videojocs

Curs 2 - Semestre 1

Metodologia

Metodologia didàctica

El plantejament bàsic de l’aspecte didàctic del programa es basa en una participació activa de l'estudiantat en les classes impartides pel professorat, basada en els avantatges de l’aprenentatge cooperatiu.

L’enfocament general de la metodologia pedagògica en les classes teòriques es basa en la lliçó magistral participativa. El professorat detallarà els objectius de la sessió i exposarà els conceptes claus del tema, inserirà exemples i qüestions. La sessió es tancarà amb una recopilació del que s’ha vist i resolució dels dubtes suscitats. Les transparències utilitzades pel professorat estaran disponibles en la pàgina web de l’assignatura.

En les classes pràctiques es realitzarà el desenvolupament de casos basats en empreses espanyoles i altres de caràcter internacional. A més, es dedicaran sessions a la presentació dels plans o projectes de màrqueting final. Així, des del primer dia de classe del segon semestre es formaran, en el grup de teoria, equips de treball d’aproximadament sis estudiants cada un, que participaran així en les classes pràctiques.

Aprofitant les noves tecnologies, s’utilitzarà la web de l’aula virtual (http://www.aulavirtual.uji.es/), com a element integrador de totes les activitats a realitzar pels equips, que s’enviaran per correu electrònic al professorat de teoria o de pràctica corresponent.

Les sessions pràctiques es dividiran en sessions on es presentarà un cas i altres en les quals es faran tutoritzacions de grups. Per a les sessions pràctiques en les quals es proposa un cas, s’han de resoldre les qüestions associades en cada un d’aquests. Tots els grups han de portar, el dia establert, el cas resolt per escrit. A més, en cada sessió pràctica dos equips han de presentar, en Powerpoint, la resolució del cas; mentre que la resta d’equips ha d’estar atenta per a realitzar la crítica de la resolució. Els equips que resolguen el cas podran utilitzar tota la informació addicional (la disponible en la pàgina web de les empreses proposades) que vulguen i estimen oportuna (revistes i diaris econòmics), i cada equip disposarà d'un màxim per a la seua exposició. La resta d’equips també ha d'opinar-hi sobre la solució proposada, ja que haurà d’obtenir-se un mínim d’aportacions per a poder superar aquest apartat de l’assignatura. El professorat serà un simple mediador i solucionarà els dubtes que puguen produir-se. Tot el material necessari per a les classes pràctiques es publicarà en la pàgina web de l’assignatura o es deixarà en reprografia, segons decisió del professorat de pràctiques corresponent.

A més,  amb les activitats planificades en classe, l’alumne o l'alumna ha de realitzar en grup un pla o projecte de màrqueting. El tema del treball versarà sobre el sector assignat pel professorat. L’empresa elegida ha de ser comunicada al professorat de pràctiques. És convenient que l’estudiantat consulte amb el professorat de pràctiques perquè aquest l’oriente no només en el treball, sinó també en la marxa del curs o en la bibliografia requerida.