Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

Sistema d'avaluació

Examen

60%

Avaluació contínua

40%

Criteris de superació

 

Tipus de prova

Ponderació

Avaluació contínua

40

Examen

60

 

100

 

40 corresponen a la part práctica 1 punt de la prova oral i 3 punts als treballs i portfolio que se presenten en la clase de practiques

60 corresponen al examen (part teorica)

 

Examen escrit

En la data fixada per la Universitat, l’alumnat ha de demostrar els coneixements adquirits en l’assignatura mitjançant una prova escrita al final del semestre (consulteu el LLEU). L’examen versarà sobre els aspectes dels temes tractats en classe.

Examen oral

L´alumne haura de superar una prova oral per tal de superar el total l´assignatura. La prova consistirà en una presentació / entrevista oral/ role play (a determinar per el professor) amb l´alumne/s,  en la que s´avaluarà l´ús del vocabulari, estructures gramaticals, etc que s´han estudiat a classe i que per tant s´ajusten a un nivell B2.

Per tal d´aprovar l´assignatura l´alumne haurà d´entregar el portfoli/els treballs pràctics i superar els examens oral i escrit amb un minin de 50% del percentatge assignat a cada prova per tal de poder superar l´assignatura.

 

En cas de no superar alguna de les parts a la mateixa convocatoria, es guardara la nota nomes fins a la seguent convocatoria.

L´alumne es considera presentat una vegada es presenta a l´examen (de qualsevol de les parts que componen l´assignatura)