Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

VJ1202 - Informàtica Bàsica (Informàtica)

Curs 1 - Semestre 1

Sistema d'avaluació

Avaluació contínua

60%

Examen

40%

Criteris de superació

 

En la primera convocatòria ordinària (gener), la qualificació de l’assignatura s’obtindrà a partir de:

Avaluació contínua: consistent en la realització, en els terminis establerts, d’activitats relacionades amb els temes tractats en l’assignatura. L’estudiant obtindrà una qualificació de 0 a 10 en esta part, el pes de la qual en la nota final serà del 60%.

Examen final de l’assignatura. L’estudiant obtindrà una qualificació de 0 a 10 en esta part, el pes de la qual en la nota final serà del 40%. 

Es considerarà com presentat en la convocatòria a l’estudiant que realitze l’examen final de l’assignatura amb independència que haja entregat o no les activitats plantejades en els terminis establerts. Si un alumne ha entregat els treballs, però no s’ha presentat a l’examen se’l considerarà com no presentat en la convocatòria.

Per a aprovar l’assignatura es requereix una nota final major o igual que 5 i obtindre una qualificació mínima de 5 en cada una de les parts.

Si finalitzat el semestre un estudiant no arribara al 5 en la nota final, o bé no haguera arribat al mínim de 5 en alguna de les parts, haurà de tornar a realitzar l’examen final de l’assignatura en la segona convocatòria ordinària (juliol) per a poder obtindre la qualificació que li permeta aprovar. En aquest cas, se li guardaria la nota obtinguda en l’avaluació contínua.