Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

AG1007 - Ampliació de Matemàtiques (Matemàtiques)

Curs 1 - Semestre 2

Sistema d'avaluació

Examen

70%

Avaluació contínua

30%

Criteris de superació

L'avaluació es concreta en:

Examen en convocatòria oficial (70% de la nota final): consisteix en una prova escrita sobre els continguts estudiats al llarg del semestre. Aquesta prova pot incloure resolució de problemes i qüestions teòriques, segons la dinàmica del grup i el grau de seguiment de l'avaluació contínua.

Sessions de laboratori (10% de la nota final): s'avaluaran els exercicis que es plantegen en les pràctiques de laboratori i que han d'entregar-se després de finalitzar la corresponent sessió o en el termini determinat pel professorat. L'entrega s'ha de fer a través de l'aula virtual.

Avaluació contínua (20% de la nota final):

Resolució de llistats de problemes: fins a un 10% de la nota final de l'avaluació

Durant el desenvolupament de cada bloc, s'entregaran fulls de problemes proposats per a resoldre'ls, així com les solucions. L'alumnat, en dates que s'indicaran, haurà d'entregar un informe on conste si s'han resolt correctament o, en cas contrari, els dubtes presentats en la resolució. L'informe sobre el full d'exercicis ha de contenir, a més, les dades següents:

· El temps emprat en l'elaboració.

· El material addicional emprat com a suport.

· Persones que han col·laborat amb l'alumne o l'alumna en la realització. En aquesta activitat s'avaluarà:

· La qualitat de la redacció i la presentació.

· La puntualitat en l'entrega.

Nota 1: No entregar amb puntualitat almenys el 80% dels fulls de problemes suposarà una nota 0 en la corresponent avaluació.

Nota 2: Per a superar l'assignatura cal obtenir una nota igual o superior a 3 punts sobre 7 en l'examen escrit.

Nota 3: No assistir a les sessions de laboratori suposarà una nota 0 en la corresponent avaluació.

Es considerarà un alumne o una alumna presentat en l'assignatura si compleix algun dels dos requisits següents:

- Si ha presentat el 30% de les activitats d'avaluació contínua.

- Si es presenta a la convocatòria oficial d'examen.