Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

MT1034 - Seguretat Informàtica

Curs 3 - Semestre 2

Sistema d'avaluació

Avaluació contínua

40%

Avaluació de pràctiques

30%

Examen

30%

Criteris de superació

En la primera convocatòria ordinària, la qualificació de l'assignatura s'obtindra a partir de:

  • Avaluació contínua de teoria (EC). Seran proves breus. El seu pes en la nota final serà del 40%.
  • Les pràctiques (PR), el pes de les quals en la nota fi­nal serà del 30%.
  • L'examen final de l'assignatura (EF), el pes del qual en la nota final serà del 30%. S'ha d'obtenir una qualificació mínima de 4 en aquest examen per a poder aprovar l'assignatura.

Es considerarà com presentat en la primera convocatòria a l'estudianta que lliuri quatre o més activitats de teoria o pràctiques en els terminis establerts o bé que realitzi l'examen final de l'assignatura.

Les qualificacions obtingudes en les activitats i treballs realitzats durant el període de classes es guardaran durant tot el curs, no així per a cursos posteriors. Per a aprovar l'assignatura es requereix una nota final major o igual que 5. Si un o una estudianta no hagués arribat al mínim de 4 en l'examen final, haurà de tornar a realitzar l'examen final de l'assignatura en la segona convocatòria ordinària (juliol) per a poder obtenir la qualificació que li permeti aprovar.

Respecte a la recuperació de la EC i les PR:

  • Si no es realitza una de les proves de EC, pot recuperar-se individualment mitjançant un treball per prova el tema del qual cal acordar amb el professor. Només poden recuperar-se un màxim de 2 proves, si es falta a més puntuaran com 0 punts.
  • La EC pot recuperar-se sempre el dia de l'examen.
  • Les PR es poden recuperar amb els exercicis opcionals.