Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

EM1040 - Manteniment i Operació de Sistemes de Fabricació

Curs 4 - Semestre 2

Sistema d'avaluació

Examen

60%

Avaluació contínua

40%

Criteris de superació

En Primera convocatòria:

1) Per superar l’assignatura s’exigeix una nota global de 5 punts (sobre 10) i una nota mínima de 4 punts (sobre 10) en la prova final.
 En el cas de que la nota global supere els 5 punts i no s'obtinga la nota mínima en la prova final, la nota que apereixerà en l'acta serà de suspés 4,5. La ponderació entre la prova final i l'avaluació continuada es realitzarà segons es detalla en l'apartat 10.1.

2) L'avaluació continua constarà, normalment, de les avaluacions de: a) dos controls de qüestions teòriques (30%), b) la resolució d'un problema tipus (20%), c) la presentació d'un tema  (35%) vinculat amb la millora de la productivitat i el manteniment. i d) la presentació de les corresponents memòries de les pràctiques de laboratori (15%). Les tres primeres activitats d'avaluació es realitzaràn en les classes de teoria/problemes i es distribuiran a lo llarg de tot el curs.

En segona convocatòria:

1) Per superar l'assignatura s'exigeix una nota global de 5 punts (sobre 10)  i una nota mínima de 4 punts (sobre 10) en la prova final. En el cas que la nota final supere els 5 punts i no s'obtinga la nota mínima en la prova final, la nota que apareixerà en l'acta serà la de suspés 4,5. El percentatge de les activitats d'avaluació que no es contemplen en aquesta convocatòria s'acumularà a la prova final. Per tant, la prova final supossarà el 80% de la nota global.

2) Per l'avaluació continua d'aquesta convocatòria sols constaran les avaluacions de: c) la presentació d'un tema vinculat amb la millora productiva i del manteniment (70%) i d) la presentació de les corresponents memòries de les pràctiques realitzades (30%). L'estudiantat podrà optar per aportar una nova presentació i unes noves memòries. Si no les presenta, la nota d'aquestes parts seran les de la primera convocatòria.

En convocatòria extraordinària:

1)  L'avaluació en aquesta convocatòria es fara en base a la prova final (100%). Per tant, per superar l'assignatura en aquesta convocatòria només s'exigeix una nota de 5 punts en la prova final (sobre 10). En aquest examen es podran plantejar qüestions pràctiques vinculades amb les pràctiques de laboratori.

 

El/la estudiant es considera "presentat/da" a una  convocatòria (i així apareixerà en l'acta) si es presenta a l'examen final de l'assignatura en dita convocatòria. En qualsevol altre cas, figurarà com "no presentat" en la convocatòria.