Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

EM1030 - Enginyeria de Materials

Curs 4 - Semestre 1

Sistema d'avaluació

Examen

60%

Avaluació contínua

40%

Criteris de superació

En primera convocatòria, segona convocatòria i convocatòria extraordinària de finalització d'estudis la qualificació tindrà en compte les parts següents:

1. Pràctiques de laboratori (20%)

Es valorarà la preparació prèvia per a cada una de les sessions de pràctiques de laboratori, la iniciativa i la participació en les mateixes, així com la correcció i qualitat d'un informe per sessió de pràctiques que s'entregarà al professorat. Les valoracions de la preparació prèvies, com les indicacions necessàries per a l'elaboració d'aquest informe seran comunicades pel professorat.

Les pràctiques de laboratori es qualifiquen entre 0 i 10 punts, la qual cosa suposarà el 20% de la nota global. L'estudiant o l'estudianta que no assistisca a una sessió, tret de causa justificada, en l'horari de programació tindrà una qualificació de 0 en aqueixa sessió. Una qualificació de 4 o superior en les pràctiques de laboratori serà condició necessària per a superar l'assignatura.

2. Treballs i activitats avaluables (20%)

Amb la finalitat d'incentivar el treball de continuació es realitzen activitats avaluables, distribuïdes al llarg del semestre. Aquestes activitats es programaran durant el curs, i consistiran en un treball en grup i en exercicis entregables de caràcter individual. Les activitats concretes a realitzar i la ponderació aplicable es publicaran en classe. La qualificació d'aquests treballs i activitats suposarà un 20% de la nota global. Una qualificació de 4 o superior en els treballs i activitats avaluables és condició necessària per a superar l'assignatura.

3. Examen final (60%)

Estarà compost per qüestions teoricopràctiques i problemes amb una qualificació de 0 a 10 punts. Es valorarà la correcció de les respostes, desenvolupaments, dissenys i resultats. Per a superar l'assignatura és condició necessària obtenir un mínim de 4 punts en aquest apartat. El percentatge de la qualificació global corresponent a aquest examen final serà del 60%. Si no se superen els mínims requerits en alguna de les proves, la nota màxima de l'examen serà de 4 punts. La nota final de l'assignatura serà la mitjana de l'(examen final (60%) + treballs i activitats avaluables (20%) + pràctiques de laboratori (20%)). Per a treure la mitjana cal obtenir una qualificació igual o superior a 4 en cada una de les parts avaluables. Si l'alumne o l'alumna no es presenta a l'examen final, figurarà com no presentat en l'acta i la nota d'avaluació contínua es guarda per a la segona convocatòria.