Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

EM1025 - Enginyeria Gràfica

Curs 3 - Semestre 1

Sistema d'avaluació

Examen

60%

Avaluació contínua

40%

Criteris de superació

Seguint les directrius del reglament d’estudis, l’avaluació es realitzarà a partir de dues qualificacions:

·        Avaluació continua (AC), amb un pes relatiu del 40% de tota l’avaluació, i que es compon de dues activitats:

o   Avaluació teòrica (AT); correspon a les proves parcials que es convocaran durant el desenvolupament de les classes teòriques.

o   Pràctiques de laboratori (LAB), que consisteixen en la resolució dels exercicis d’avaluació que es proposaran durant el desenvolupament de les classes pràctiques.

La qualificació de l’avaluació continua s’obtindrà ponderant l’avaluació d’ambdues activitats de la manera següent:

AC= 0.5*AT + 0.5*LAB

·        Examen final (EF); amb un pes relatiu del 60% de tota l’avaluació. Es realitzarà en la data aprovada per la junta de centre i publicada en el LLEU i tindrà únicament part de problemes.

Amb caràcter general, les puntuacions estaran en el rang 0-10, considerant-se aprovada l’assignatura amb una qualificació major o igual a cinc (5).

Primera convocatòria ordinària

En la primera convocatòria ordinària (Febrer), la qualificació final de l’assignatura s’obtindrà sobre la base de la qualificació obtinguda en l’avaluació continua i la qualificació de l’examen final, ambdues ponderades amb els seus coeficients corresponents:

Qualificació= 0.4*AC + 0.6*EF

L’estudiant es considerarà presentat a la convocatòria al presentar-se a l’examen final.

Segona convocatòria ordinària i convocatòria extraordinaria

La qualificació final de l’assignatura dels alumnes en la segona convocatòria ordinària (Juliol) s’obtindrà sobre la base de la qualificació d’un examen en el qual s’avaluaran tant els continguts que en la primera convocatòria van ser avaluats durant l’avaluació continua (ET i LAB) com aquells que van ser avaluats durant l’examen final (EF). La qualificació serà:

Qualificació= 0.20* ET + 0.20* LAB + 0.60* EF

L’estudiant es considerarà presentat a la convocatòria al presentar-se a l’examen.