Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

EM1015 - Ciència i Tecnologia de Materials

Curs 2 - Semestre 1

Metodologia

Metodologia didàctica

- Ensenyança teòrica (presencial amb tot el grup):  En este tipus de sessions la metodologia serà, com a punt de partida, sobretot una metodologia magistral, buscant un enfocament receptiu. Ara bé, en la mesura que siga possible, i tenint en compte que el nivell d'audiència de l'assignatura és elevat, s'intentarà que, en la mesura que siga possible i de forma puntual, s'utilitzen metodologies didàctiques, buscant un aprenentatge per descobriment. Per tant, en la mesura que siga possible s'intentaran incorporar activitats de preguntes, o de treball cooperatiu (resolució de casos, treball d'especialistes) i de participació activa en el desenrotllament de les sessions.

Com a recurs didàctic s'utilitzarà la pissarra, combinat amb diapositives projectades amb canó de vídeo. Ocasionalment, i depenent del tema, s'aprofitarà el canó per a projectar vídeos demostratius dels conceptes vistos. D'altra banda, la utilització d'un entorn moodle com és l'Aula virtual permetrà posar a disposició dels alumnes material a nivell d'apunts, així com dosieres informatius o material addicional d'interés, que complementen la bibliografia proposta.
 

Classes pràctiques de laboratori

Previ a l’assistència a la pràctica l’alumne ha de conèixer la teoria sobre la que es basa la pràctica (donada a les sessions teòriques prèvies al desenvolupament de la pràctica). S’utilitza una metodologia de treball autònom, a partir de treball individual amb podcasts per a reforçar els aprenentatges donats a les sessions teòriques d’aquesta assignatura.

En el desenvolupament d'aquestes sessions s'utilitzarà el mètode tutorial, a l'hora de guiar el desenvolupament de la pràctica.

Treball en grup per a l’elaboració de la memòria de les pràctiques realitzades, l’anàlisi dels resultats obtinguts i la resolució de les qüestions o problemes reals a resoldre a partir dels continguts posats en pràctica al laboratori.

 

Com a recursos didàctics s'utilitzaran els podcasts, que estaran actius a l’Aula Virtual. Així com presentacions Prezi, actives després de la realització de la pràctica de laboratori, amb anotacions concretes dels procediments utilitzats al laboratori i fragments de vídeo, per a reforçar les practiques de laboratori i la consulta durant la realització de la memòria de practiques i la resolució de les qüestions i dels problemes plantejats al finalitzar la pràctica.

 

- Tutories: En estes sessions la metodologia serà tutorial.