Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

EM1015 - Ciència i Tecnologia de Materials

Curs 2 - Semestre 1

Sistema d'avaluació

Examen

70%

Avaluació contínua

30%

Criteris de superació

La qualificació final de l'assignatura es repartix de la manera següent:

- Examen escrit: 70%. En este apartat és necessari obtindre una nota mínima de 4 sobre 10 per fer la mitjana.

- Pràctiques de laboratori: 10% de la nota.

- Treball en grup: 10% de la nota.

- Avaluaciò mitjançant examen parcial: 10% de la nota.

Laboratori: Es realitza una prova del nivell teòric-aplicat dels alumnes del podcasts de la pràctica per a conèixer i valorar el grau de coneixements de la base teòrica de la pràctica abans de realitzar manipulacions al laboratori. Aquesta prova es realitza utilitzant programes d’enquesta online, com enquestes de google, qüestionaris de l’Aula Virtual, etc. Aquesta avaluació té una nota màxima d’1 punt i suposa un factor de correcció de la nota de les memòries de pràctiques (explicat a continuació).

La nota de pràctiques correspondrà a la mitjana de les valoracions obtingudes per les memòries de les diferents pràctiques que es duran a terme, i es presenten en el termini establert per a això, multiplicada per un factor de correcció (definit anteriorment). La nota de cada memòria solament s'aplicarà a les persones assistents a la corresponent sessió de pràctiques.

Als alumnes que tinguin superada la part de pràctiques de laboratori d'altres convocatòries se'ls oferirà la possibilitat de realitzar tasques d'aprenentatge basat en projectes ( ABP ) de manera individual o en grup , en la qual hauran d'utilitzar les eines i coneixements adquirits en els laboratoris de l'assignatura. Aquests projectes seran proposats i guiats pel professor de laboratori, que els avaluarà assignant aquesta qualificació en la nota corresponent a les pràctiques de laboratori.

Per considerar-se aprovada l'assignatura és necessari obtenir una nota mitjana final igual a 5 sobre 10 .

Convocatòries:

L'estudiant es considerarà presentat a una convocatòria si es presenta a l'examen final escrit de l'assignatura en aquesta convocatòria.

La qualificació de l'Avaluació Contínua que s'obté al llarg del curs es mantindrà per a la segona convocatòria, sense la posibilitat de amillarora aquesta qualificació obtinguda.

En el cas de convocatòria extraordinària, el examen final contemplarà el 100% de la nota. .,