Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

Sistema d'avaluació

Examen

70%

Avaluació contínua

30%

Criteris de superació

 

 

L'avaluació de l’estudiantat es realitzarà mitjançant un sistema d'avaluació contínua i un examen o prova escrita.

 

Els elements que es tindran en compte en l'avaluació contínua seran:

- Treball dels quaderns de problemes i qüestions, i la participació en les activitats de classe (CB02, CG03, CG06).

- Quadern de laboratori i memòria de pràctiques (CB02, CG03, CG06).

 

La prova escrita (CB02, CG03, CG06) consistirà en la prova global final, tot i que també podrà existir la possibilitat de considerar com a nota d’aquest apartat la mitjana de les proves parcials realitzades. En aquest últim cas, es podrà requerir una nota mínima en els diferents parcials o en la mitjana per a assegurar una avaluació satisfactòria de tots els continguts del curs.

 

La nota final de l'assignatura vindrà donada per:

0,7 × prova escrita + 0,15 × treball d'aula i del quadern de problemes + 0,15 × laboratori

 

Totes les proves s'avaluaran sobre 10 punts.

Per a superar l'assignatura és imprescindible obtenir un valor major o igual a 5 (sobre 10) en la nota final ponderada a partir de totes les proves.

La nota mínima que s'ha d'obtenir en la prova escrita per a poder fer la mitjana amb les altres parts és de 4 en una escala de 10. També és requisit imprescindible per a aprovar l’assignatura assistir a les classes de laboratori i obtenir en aquesta part de l’assignatura una qualificació d’almenys 5 sobre 10.

 

L'estudiantat es considerarà com a presentat en la primera convocatòria (juny) si participa en la prova escrita final.

En la segona convocatòria (juliol), l’estudiantat es considerarà com a presentat si ha participat en alguna activitat al llarg del curs (participació en classe, quaderns de problemes i qüestions, pràctiques de laboratori, parcials, prova d'avaluació final, etc.). Tanmateix, si no ha assistit a la prova escrita de la segona convocatòria i s’havia considerat com a presentat la primera convocatòria, es considerarà com a “no presentat” en la segona.

Condicions de superació de l’assignatura en la convocatòria extraordinària de finalització d’estudis: Superació (nota major o igual a 5 sobre 10) d’una prova escrita. Aquesta prova dóna opció al 100% de la nota de la convocatòria.