Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

MP1034 - Didàctica de la Llengua i la Literatura Catalana

Curs 4 - Anual

Metodologia

Metodologia didàctica

 

La pedagogia crítica al voltant de la qual es desenvolupa aquest plantejament didàctic, com a forma de crítica educacional, s'entén com una forma de pràctica compromesa que iguala l'aprenentatge i la creació de ciutadanes i ciutadans crítics. Per això es va considerar: la concepció de la cultura com un espai de producció de coneixement, valors i significats (quant a la creació i la recepció lectora), els referents compartits i contrastats per a la millor comprensió dels textos, des de les diverses subcultures de l'estudiantat, en lloc de la consideració elitista i monolítica de cultura i, la defensa d'un desenvolupament del currículum relacionat amb la formació literària de l'estudiantat que puga afavorir processos democràtics de transformació de les desigualtats socials des del concepte de ciutadania participativa i deliberativa.

La nostra opció metodològica se situa en l'aprenentatge dialògic i, consegüentment, en dinàmiques de treball practiques, indagatives, reflexives i participatives, lligades a les interaccions socials comunicatives com a font d'aprenentatge cooperatiu, tutoritzat i lligat a la resolució de problemes i conflictes cognitius, recollint el que l'avantguarda de la comunitat científica defensa com a metodologia òptima en la formació inicial de Mestres en la societat de la informació (Aubert, A.- Flecha, A.- García, C.- FlechaA, R.-Racionero, S.,2009).

Com a eines fem servir:

L'aula virtual. Aquesta opció metodològica recull, doncs, les propostes d'innovació i millora educativa i utilitza l'aula virtual com un entorn virtual d'ensenyament/aprenentatge que dona suport complementari a les classes presencials, basat en el programari lliure Moodle, i que ens ajuda a crear comunitats virtuals d'aprenentatge cooperatiu. Aquesta eina organitza i estructura gran part del treball de la professora i de l'estudiantat de manera pública i compartida. El treball de la professora se centra en el grup-classe i les tutories a grups-reduïts i individuals. El treball des de l'aula virtual segueix la metodologia científica lligada a la recerca, l'anàlisi i la informació compartida, en lloc d'un coneixement receptiu, estàtic i tancat. A més facilita l'accés a grans quantitats de documents de diverses formes, gèneres i formats, la multimodalitat, la hipertextualitat, la multitasca, l'autoaprenentatge i la cooperació com a comunitat d'aprenentatge.

Els diaris dialògics, que penjats a l'aula de manera pública i compartida, oberts a qualsevol visitant que volgués compartir-la, ens ajuda a reflexionar sobre la nostra pràctica en les classes presencials, reformulant des de la teoria des de quatre punts bàsics units a l'aprenentatge dialògic: la reflexió sobre l'acció i la discussió entre grups d'iguals, la igualtat des de la diversitat, el treball cooperatiu i solidari i la inclusió d'altres veus i col·lectius que treballen des d'una concepció radical de la democràcia (Aubert i altres,2008). Aquesta eina està recomanada per les més importants investigacions en formació inicial de Mestres (Cochran-Smith, M. - L. Lytle, S.,2002).

Els diaris dialògics (Aguilar, 2004) han estat dissenyats, implementats i compartits des del grup Didàctica de la llengua i la literatura i pedagogia crítica del Dep. d'Educació de l'UJI (creat en 2000) i els resultats als fòrums investigadors escaients. Des de l'any 2007 també s'han fet servir en l'aula virtual (Aguilar-Arroyo-Cremades-Mejías-Roig-Torrego, 2011). Suposen una reflexió diària per a no perdre els detalls de cada dia, però també una eina d'anàlisi longitudinal en el temps per veure com es va reconstruint i transformant el coneixement, les emocions, les actituds, els posicionaments com a futures i futurs mestres.

Les tertúlies literàries dialògiques de lliteratura infantil i Juvenil (TLD de LIJ), dissenyades, implementades i amb resultats compartits als fòrums escaients des del curs 2005-2006 des de la DLL a l'UJI (Aguilar, 2008 i 2012). Se situen en el context de les tertúlies literàries dialògiques (Flecha, 1980) que actualment s'estan implementant als programes educatius més importants com, per exemple, la Universitat de Harvard. La conceptualització de la lectura dialògica en el context pràctic de les TLD i les comunitats d'aprenentatge és una experiència que genera transformació cultural, social i personal des de la construcció intersubjectiva del sentit del text. L'experiència creada el 1980 s'ha convertit en un moviment mundial “1001 tertúlies al món” i ha demostrat que supera desigualtats socials. Professorat d'universitats de prestigi internacional com la Universitat de Harvard, la Universitat de Massachusetts, el Victorian Centre of the Adult Literacy and Numeracy Australian Reseach Consortium (ALNARC) i moltes més ho consideren un exemple pràctic de les millors teories socials i educatives actuals. Entre les persones que han donat suport a aquest projecte podem parlar de reconeguts intel·lectuals com Donaldo Macedo, José Saramago o Eduardo Galeano. A més, ja és un motor de canvi i innovació educativa en tots els nivells educatius (Aguilar-Alonso-Padrós-Pulido,2010).

També han estat recollides en el desenvolupament teòric, investigador i pràctic de la investigació INCLUD-ED (INCLUDE- Strategic for inclusion and social cohesion in Europe from education), la investigació sobre educació escolar de majors dimensions i més important realitzada fins ara als programes marc d'investigació europea (6è programa marc). I als fòrums escaients científics com “International Congress of Qualitative Inquiry” o el congrés d'investigació CIMIE.

En l´avantguarda de la DLL la relació entre competència comunicativa i educació democràtica és clara (Lomas y Ruiz, 2 011), així ho demostren les investigacions des de l'emancipació comunicativa (Lomas, 2011) en la línia freireana (recordem que Freire és l'autor de l'àmbit educatiu més citat per la comunitat científica internacional) o l'orientació sociocultural lligada a la literacitat crítica (Cassany,2 006) o els nous alfabetismes com l'alfabetisme digital (Lankshbear-Knobel,2008).