Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

MP1034 - Didàctica de la Llengua i la Literatura Catalana

Curs 4 - Anual

Sistema d'avaluació

Elaboració i/o exposició de treballs

40%

Examen escrit (test, desenvolupament i/o problemes)

30%

Projectes

30%

Criteris de superació

 

Itinerari presencial

Per a aprovar l'assignatura cal superar amb un 5 cada una de les dues proves bàsiques de l'avaluació treball de grup-reduït (inclou desenvolupament del diari dialògic, autoavaluació i participació als fòrums virtuals escaients i presentació al grup-classe)  i treball individual (degudament argumentat en funció dels criteris acordats en l'assignatura per la professora i l'estudiantat)  que permetran superar l´assignatura.

En cas de no realitzar aquestes dues proves la valoració serà de no presentat/presentada.

La nota mitjana del treball avaluat del grup-reduït constituirá la nota final del grup que ha d´ésser igual o major a 5. 

Per a  l'exposició del treball desenvolupat es podrà utilitzar qualsevol recurs a l'abast a la taula virtual.

La professora valorarà la implicació de l'estudiantat tant de manera presencial com en l'aula virtual (fòrums).

Aquesta qualificació  de la professora conformarà el 70% de la qualificació final.

En cas contrari, caldrà fer un examen escrit.

 

La nota del grup  reduït  conformarà el 30% de la qualificació final.

 

Itinerari no  presencial

L'estudiantat que opte per l'itinerari no presencial ha de realitzar una prova escrita lligada al contingut de l´assignatura.

A més, la professora valorarà la participació d'aquest estudiantat en els fòrums de l'assignatura.

Per a aprovar l'assignatura cal superar la prova escrita i participar als fòrums virtuals acordats per l'estudiant o estudianta i la professora.