Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

MP1033 - Fonaments de l'Acció Motriu

Curs 4 - Anual

Sistema d'avaluació

Examen escrit (test, desenvolupament i/o problemes)

30%

Elaboració i/o exposició de treballs

30%

Resolució d'exercicis i problemes

30%

Observació/execució de tasques i pràctiques

10%

Criteris de superació

a) Requisits d'avaluació: 
 
Per a poder ser avaluats de les activitats teoricopràctiques els i les alumnes han d'haver assistit com a mínim al  80 % de les classes pràctiques impartides. 
 
Per a poder ser avaluats en l'assignatura serà necessari haver realitzat totes les activitats proposades, i obtenir una puntuació mínima de 4 punts sobre 10 en cada una de les proves d'avaluació per a poder efectuar la mitjana i superar l'assignatura. 
 
Les notes de les diferents proves d'avaluació es mantindran al llarg de les convocatòries naturals del curs acadèmic. En les posteriors convocatòries, l'alumnat ha de realitzar de nou totes les parts de la matèria assenyalades amb anterioritat per a superar l'assignatura. 
 
 
OPCIÓ A 
 
1. Elaboració i/o exposició de treballs (30%): 
 
Elaboració i impartició d'una o dues sessións d'educació física escolar que tinga com a objectiu un dels apartats del temari: 
 
 • La sessió es comentarà amb el professorat una setmana abans d'impartir-la. 
 • La sessió es lliurarà al professorat concretada en el full destinat a l'efecte, el dia de la impartició, abans d'iniciar la sessió.
 • Posteriorment, es realitzarà un treball segons guió adjunt: 
 1. Justificació de la sessió. 
 2. Teoria del tema de la sessió. 
 3. Argumentacions de com aplicar aquesta sessió a xiquets i xiquetes de primària (segons edat). 
 4. Pautes seguides a l'hora de plantejar les tasques a realitzar. 
 5. Sessió: tasques a realitzar en la sessió (escrit i gràfic). 
 6. Conclusions i propostes de millora. 
 7. Bibliografia. 
 • Nombre de components: s'establirà a l'inici de curs segons el nombre d'alumnes matriculats en l'assignatura. 
 • Data límit de lliurament: una setmana després de la seua impartició, es lliurarà i comentarà amb el professorat en tutoria.
 • El material a utilitzar en la sessió ha de ser sol·licitat al Servei d'Esports amb una antelació de 24 h. 
 
2.  L'examen teòric (30%): 
 
Es realitzarà un examen teòric dels continguts treballats durant el curs. 
 • Anotacions. 
 • Llibres de lectura. 
 • Capítols de llibres. 
 • Articles de revistes. 
 • Articles d'Internet. 
 • Tasques sol·licitades en classe. 
Solament es poden presentar a aquest examen els estudiants i les estudiantes que hagen assistit com a mínim al 80% de les sessions pràctiques i superat totes les activitats sol·licitades. 
 
 
3. Observació/execució de tasques i pràctiques (10%): 
 
L'alumnat ha d'assistir i participar activament en les sessions pràctiques i complementar amb les activitats que el professorat propose. 
 
Per a ser avaluat en aquest apartat és necessari assistir com a  mínim al 80% de les pràctiques 
 
Aquell alumne o alumna, present en la sessió, que no poguera realitzar la pràctica per motiu justificat, ha de fer exercici per exercici en una fulla, tant en forma gràfica com a escrita, i lliurar-la al professorat una vegada finalitzada la sessió, per poder tindre la valoracióde mitja assisténcia
 
 
4.  Resolució d'exercicis i problemes (30%): 
 
Realització d'un treball vinculat al programa en què s'estructura la matèria d'acord amb l'esquema presentat pel professorat.
 
 
OPCIÓ B 
 
1.  L'examen teòric (70%): 
 
Els estudiants i estudiantes que no hagen assistit al 80% de les sessions pràctiques realitzaran un examen teòric, el qual ha de  definir el professor o professora dels continguts de l'assignatura pràctics i teòrics. És obligatori posar-se en contacte amb el professorat de l'assignatura.
 
2.  Resolució d'exercicis i problemes (30%): 
 
Realització d'un treball d’una UD amb tema i característiques donades previament pel responsable de l’asignatura.

 

Per a poder ser avaluats en l'assignatura en la opció B, serà necessari haver realitzat totes les activitats proposades, i obtenir una puntuació mínima de 5 punts sobre 10 en cada una de les proves d'avaluació per a poder efectuar la mitjana i superar l'assignatura.