Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

MP1025 - Didàctica de les Matemàtiques III

Curs 3 - Anual

Sistema d'avaluació

Examen escrit (test, desenvolupament i/o problemes)

80%

Elaboració i/o exposició de treballs

20%

Criteris de superació

La qualificació de l'assignaturas'obté mitjançant un examen escrit que suposarà el 80% de la nota final. El 20% restant s'obtindrà a través de la participació voluntària en seminaris proposats, entenent com a participació la realització amb aprofitament de les activitats que es proposen.
La no realització d'alguna de les activitats proposades en els seminaris suposarà la pèrdua de la part de nota corresponent a l'esmentat seminari.
La nota dels seminaris s'utilitzarà en les dues convocatòries ordinàries del curs acadèmic on s'han realitzat aquests. En cas de no superar l'assignatura en aquestes dues convocatòries, l'alumne o l'alumna s'ha de presentar en un altre curs acadèmic. Durant el desenvolupament d'aquest esmentat curs, s'han de tornar a realitzar els seminaris.
Perquè un estudiant o estudianta es considere presentat a l'assignatura, ha d'acudir a la convocatòria oficial d'examen. En cas de realitzar un o els dos seminaris però decidisca no presentar-se al'examen, no es considera presentat a l'assignatura.
Per a poder afegir la nota d'un seminari (o dels dos) a l'obtinguda en l'examen de la convocatòria oficial, el seminari ha d'estar aprovat. Si per a l'obtenció de la nota del seminari s'han realitzat diverses activitats acadèmiques amb notes individualitzades, cada una ha d'estar aprovada.
Per a poder afegir la nota de l'examen de la convocatòria oficial a la nota obtinguda en els seminaris, la qualificació de l'examen de la convocatòria oficial ha de ser igual o superior a 4 sobre 10.