Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

MP1020 - Didàctica de la Llengua Anglesa

Curs 3 - Anual

Sistema d'avaluació

Examen escrit (test, desenvolupament i/o problemes)

55%

Projectes

30%

Presentacions orals i pòsters

15%

Criteris de superació

L’avaluació és un reflex de la metodologia emprada i pren com a referència les competències que cal assolir en la matèria.

L’itinerari per cursar l’assignatura serà únic i l’avaluació contínua però només amb dues activitats d’aula obligatòries (una exposició oral en grup i un examen escrit individual).

D’aquesta manera, es pretén facilitar la conciliació amb la vida laboral i familiar que recull com a dret el RD1791 de l’estatut de l’estudiantat.

L’avaluació contínua inclou:

1) La realització d’un mínim de tres treballs individuals en format resum, ressenya i o reflexió/valoració personal escrits en anglès sobre articles científics, vídeos, conferències, seminaris o d’altres activitats complementàries a les sessions de l’assignatura, que estaran disponibles, sempre que siga possible, en l’aula virtual. Aquests treballs individuals seran avaluats amb una nota màxima de 3 punts sobre 10 i s'entregaran via l’aula virtual just abans de les vacances de Nadal per a permetre la seua correcció i consegüent recuperació en cas de suspens.

2) Una exposició oral de la programació d’una lliçó CLIL de 60 minuts de l’assignatura d’Educació Artística, també coneguda com a Plàstica, impartida en anglès que es prepararà en grups de tres persones i que tindrà lloc al llarg del mes de gener. Aquesta exposició oral en anglès serà avaluada amb una nota màxima de fins a 1,5 punts sobre 10, dels quals un màxim d’1 punt s’obtindrà pel contingut de la lliçó programada i fins a 0,5 punts per la correcció en l’anglès usat al llarg de l’exposició. Els grups que no superen aquesta prova en primera volta, podran tornar a repetir la seua exposició oral durant la primera setmana de febrer.

3) Un examen escrit que es realitzarà en dia i hora establerts des del Deganat de la Facultat de Ciències Humanes i Socials de l’UJI. L’examen constarà de dues parts:

3.1. Preguntes teòriques tipus test

3.2. Dues definicions de dos conceptes clau teoricopràctics inclosos en el temari de l’assignatura.

L’examen serà avaluat amb una nota màxima de 5,5 punts sobre 10 (fins a 1,5 punts per les respostes tipus test i fins a 4 punts, 2 per cada resposta, en el cas de les definicions). En cas de suspendre l’examen, aquesta prova ja s’hauria de recuperar en la segona convocatòria oficial de l’assignatura en el mes de juny, també en dia i hora establerts des del Deganat de la Facultat.

Totes les proves d’avaluació detallades més amunt s’hauran de realitzar en anglès i hauran de ser originals, és a dir, fruit del treball i de l’esforç de l’estudiantat matriculat en l’assignatura, en comptes del resultat d’un simple exercici de retallar i enganxar de treballs publicats o inèdits d’altres persones. Plagiar els treballs escrits o les exposicions orals és un delicte acadèmic molt greu, equivalent a copiar en l’examen escrit. Consegüentment, la detecció de treballs individuals o en grup que resulten del plagi tant de fonts publicades com dels treballs d’altres companys i companyes, se sancionarà no només amb un suspens en la prova d’avaluació de què es tracte sinó amb un suspens de tota l’assignatura amb una nota final de zero punts.

Per a poder superar l’assignatura cal aprovar cadascun dels apartats per separat.

L'entrega de qualsevol dels treballs esmentats amb anterioritat o presentar-se a l’examen escrit implicarà que l’estudiant o l’estudianta es considera presentat a la convocatòria corresponent.

El nivell de correcció en l’ús de l’anglès emprat en la realització de les diferents proves orals i escrites i/o en la redacció de l’examen tindrà un impacte de fins a un 30% en la nota final de l’assignatura. És a dir, només aquelles persones que facen ús d’un anglès correcte i sense faltes d’ortografia podran optar a assolir el 100% de la nota final, per tal com mentre que els coneixements dels continguts explicats en l’assignatura tenen un pes de fins al 70% de la nota final, els coneixements lingüístics de l’idioma anglès també s’avaluen i tenen un pes de fins al 30% de la nota final.

No es pot aprofitar ni superar una assignatura de Didàctica de la Llengua Anglesa sense mostrar que es dominen no tan sols els coneixements sobre didàctica d’aquesta llengua sinó també la llengua vehicular que el futur professorat d’educació primària haurà de fer servir en les seues classes: l’anglès, en aquest cas. Si el domini del codi lingüístic és un requisit imprescindible per a formar-se en les didàctiques de les llengües primeres (i.e. català i castellà) que estan més presents en la vida quotidiana dels xiquets i de les xiquetes de Primària dins i fora de l’escola, encara ho ha de ser més i de manera més estricta en el cas de la didàctica d'una llengua estrangera. Això és així perquè el professorat que fa servir l’anglès a classe és, d’una banda, el principal model i referent lingüístic; i, d’altra banda, la principal font d’entrada i de retroalimentació per a un alumnat de primària com l’espanyol en general i el valencià en particular, el qual majoritàriament no es troba immers en un context de parla anglesa.

Per tant, aquell estudiantat matriculat en l’assignatura que faça ús d’un anglès incorrecte i amb faltes d’ortografia, gramaticals o de qualsevol altre tipus únicament podrà optar a obtenir el 70% de la nota final de l’assignatura, en funció del nombre i de la gravetat de les faltes lingüístiques detectades tant en el seu anglès escrit com en el seu anglès oral. Quan les proves escrites o orals i els exàmens de l’assignatura s'entreguen mitjançant un anglès que resulte inintel·ligible amb errades ortogràfiques, gramaticals, sintàctiques i/o fonètiques que afecten la comprensió del missatge que es vol transmetre, aquestes proves i/o exàmens no es continuaran corregint i seran avaluades amb una nota de zero punts.