Activitats

Ensenyaments teòrics

26 0
Hores presencials Hores no presencials

Ensenyaments pràctics (problemes)

30 0
Hores presencials Hores no presencials

Avaluació

4 0
Hores presencials Hores no presencials

Treball personal

0 75
Hores presencials Hores no presencials

Treball de preparació dels exàmens

0 15
Hores presencials Hores no presencials

Competències

DD30 - Comprendre els principis que contribueixen a la formació cultural, personal i social des de la música

DD32 - Adquirir  recursos per a fomentar la participació al llarg de la vida en activitats musicals dins i  fora de l’escola.

DDUJI24 - Conéixer els fonaments musicals del currículum d’Educació Primària

Resultats d'aprenentatge

6 Ser capaç d'aplicar els elements del llenguatge i l'expressió musical per a la interpretació vocal i instrumental tant individual com en grup.