Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

MP1015 - Didàctica i Organització Escolar

Curs 2 - Anual

Sistema d'avaluació

Elaboració i/o exposició de treballs

50%

Examen escrit (test, desenvolupament i/o problemes)

50%

Criteris de superació

L'avaluació es realitzarà al llarg del curs sobre la base dels exàmens, la participació en classe i els treballs individuals i en grup derivats de les pràctiques, seminaris, etc.
La qualificació mínima per a superar l’assignatura serà de 5 sobre 10, en cada un dels apartats. En el cas que l'estudiant o l'estudianta no presente algun dels treballs o sols es presente a l'examen la qualificació serà de suspès, és a dir, ha de realitzar totes les proves que es demanen en l'avaluació.