Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

MP1004 - Desenvolupament i Contextos en l'Educació Primària (Psicologia)

Curs 1 - Anual

Sistema d'avaluació

Examen escrit (test, desenvolupament i/o problemes)

70%

Elaboració i/o exposició de treballs

30%

Criteris de superació

1)   Avaluació de coneixements teòrics (70%): a més de l'examen final de l'assignatura previst en la convocatòria oficial (maig-juny) es donarà l'opció a l'alumnat  de presentar-se a dos exàmens parcials (per eliminar matèria) que es portaràn a terme al finalitzar cadascú dels dos semestres.

                               1. 1.Els estudiants que hagueren suspés qualsevol dels dos parcials o no s'hagueren presentat, s'examinaran de la part suspesa (siga tota la matèria o alguna de les dos parts) el dia de la  convocatòria oficial de examen.

2)   Avaluació de coneixements pràctics (30%):Estarà  basada en la el.laboració i/o exposició de treballs individuals o grupals. L'alumne ha d'haver realitzar el 50% de les activitats propostes durant el curs (i no únicament en un semestre).

                                2.1.Aquells que no pugan asistir regularment als seminaris hauràn d'informar al professorat responsable de l'assignatura a l'inici del curs. 

La nota final serà el resultat de sumar a la nota de l'examen escrit (final) o a la nota mitjana dels exàmens escrits (parcials), la nota obtinguda en l'elaboració i exposició de treballs (seminaris). El % que li correspon a cada part, en la nota final, és el següent: examen escrit (70%) i el.laboració i presentació d'activitats (30%). 

Per aprobar l'assignatura cal tindre un mínim de 5 sobre 10 en l' examen final o en la mitjana dels exàmens parcials. Amb l'exàmen teòric suspés no serà possible sumar els punts obtinguts en les activitats pràctiques (seminaris). Si l'estudiant aprova alguna de les parts (teòrica o pràctica) i l'altra està suspesa, la nota de la part aprovada es guardarà únicament durante el curs acadèmic en vigor. És a dir, els aprovats parcials de teoria o activitats a l'examen de maig es guardaràn únicament fins a la següent convocatòria al mes de Juliol. 

S'entendrà que un alumne NO s'ha presentat a la convocatoria quan NO haja realitzat l'examen escrit.