Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

MI1036 - Didàctica de Modelatge i Construcció

Curs 4 - Anual

Sistema d'avaluació

Resolució d'exercicis i problemes

50%

Observació/execució de tasques i pràctiques

20%

Projectes

20%

Carpetes d'aprenentatge i/o dossiers

10%

Criteris de superació

L'avaluació es realitza durant el curs sobre:

La participació en classe, els treballs individuals i/o en grup, derivats de tasques teòriques, pràctiques de laboratori, la preparació de materials, l'organització de l'espai de treball, el maneig d'equips. A més de les explicacions teòriques de les pràctiques realitzades.

Els criteris d'avaluació específics, els objectius i els continguts es comunicaran a l'inici dels temes, d'aquesta manera l'alumnat sabrà quins són els aspectes més rellevants i podrà aprofundir i desenvolupar-los de manera convenient.

També s'indicaran els terminis de presentació dels treballs; i l'incompliment repercutirà en la nota.

L'assignatura es puntua sobre 100 amb la valoració de cada un dels apartats següents:

1. Participació en classe, seminaris i/o activitats en altres entorns educatius: 15%, mínim per a aprovar: 10%.

2. Preparació de materials, organització de l'espai de treball i maneig d'equips: 15%, mínim per a aprovar: 10%.

3. Treballs pràctics de laboratori individuals i/o en grup: 70%, mínim per a aprovar: 30%.

L'avaluació és contínua, amb entregues periòdiques i els percentatges de notes indicats en l'apartat anterior adaptats a les característiques de cada proposta. L'avaluació s'efectua sobre cada prova realitzada (projectes i/o treballs) que es reflectiran en memòries o fitxes d'autocorrecció. La qualificació es realitzarà sobre els següents criteris d'avaluació:

- Consecució d'objectius: coherència, assimilació. Adequació pràctica i projecte.

- Aspectes: tècnic, formal i creatiu. Experimentació i projecte.

- Procés de treball: formació, habilitat i creativitat. Experimentació i projecte.

- Actitud: implicació personal, integració col·lectiva.

Per a superar l'assignatura cal obtenir, com a mínim, el 50% entre les proves teòriques i pràctiques propostes. A criteri del professorat es realitzarà una prova teòrica i/o pràctica, al final de l'assignatura, en els casos en els quals es crea necessari per a superar l'assignatura quan en l'avaluació contínua no s'haja arribat al percentatge indicat en els apartats descrits anteriorment.

En els casos en els quals no s'haja pogut realitzar l'avaluació contínua, es realitzarà un examen al final de l'assignatura al qual s'hi ha d'aportar totes les tasques proposades durant el curs (50%), es realitzarà un examen teòric i una pràctica de laboratori (50%). Si falta alguna de les parts assenyalades, la qualificació serà de suspens.

Constarà com a no presentat l'estudiantat que no realitze cap de les proves descrites.