Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

MI1022 - Fonaments i Didàctica de l'Expressió Musical en Educació Infantil

Curs 3 - Anual

Sistema d'avaluació

Observació/execució de tasques i pràctiques

60%

Examen escrit (test, desenvolupament i/o problemes)

30%

Elaboració i/o exposició de treballs

10%

Criteris de superació

AVALUACIÓ- BLOC: FONAMENTS MUSICALS

1. Examen teòric: (30%)

Resposta a preguntes i aspectes de tipus teòric i pràctic relacionades amb el temari i algunes de les audicions que figuren en l'annex d'audicions.

2. Examen pràctic (60%)

“Interpretació de les diverses cançons treballades a classe o de repertori lliure (cantades i tocades)”

3. Assistència a un concert i presentació d’un comentari (10%).

NOTA 1: La realització i superació dels dos exàmens (teòric i el pràctic) són necessàries per a aprovar el bloc de fonaments musicals.

NOTA 2: En el bloc de fonaments, la nota de teoria i la de pràctica fan la mitjana sempre que els dos exàmens estiguen aprovats (nota igual o major que 5).

Tipus de prova

Ponderació

Elaboració i/o exposició de treballs

10

Examen escrit (test, desenvolupament i/o problemes)

30

Observació/execució de tasques i pràctiques

60

 

100

 

AVALUACIÓ-BLOC: DIDÀCTICA DE L'EXPRESSIÓ MUSICAL

 
Opció presencial
 
 
TEORIA (34%)
 
· Activitats de classe i treballs en grup o individuals.
 
· Elaboració i presentació de materials, recursos i activitats didàctiques relacionades amb la part teòrica
 
 
PRÀCTICA (66%)
 
· Resolució de problemes i realització d'activitats pràctiques.
 
· Treballs en grup o individuals.
 
· Elaboració i presentació de materials, recursos i activitats didàctiques relacionades amb la part pràctica.
 
 
 
Opció no presencial
 
EXAMEN ESCRIT (34%)
 
· Prova escrita sobre els continguts teòric pràctics vistos en la matèria.
 
EXAMEN PRÀCTIC (66%)
 
· Defensa de l'examen escrit i interpretació de cançons (56%)
 
· Elaboració d'un projecte o unitat didàctica (10%)
 
 
 
Nota 1. A la part de Didàctica s'entén que un alumne cursa l'opció no presencial de l'assignatura quan superi en nombre de faltes (justificades o no) el 25% de les sessions.
 
Nota 2. A la part de Didàctica caldrà superar totes les parts per aprovar l'assignatura
 
Nota 3. A la part de Didàctica, en l'opció presencial, l'estudiant podrà examinar-se en la 2a convocatòria d'una part pendent, en la resta de casos i convocatòries s'examinarà segons l'opció no presencial (nota igual o major que 5)

 

 

AVALUACIÓ FINAL DE L'ASSIGNATURA FONAMENTS I DIDÀCTICA DE L'EXPRESSIÓ MUSICAL EN EDUCACIÓ INFANTIL

La realització i superació de les dues parts (Fonaments i Didàctica) són necessàries per a aprovar l'assignatura. La nota de l'assignatura amitjana sempre que les dues parts (Fonaments i Didàctica) estiguen aprovades (nota igual o major que 5).