Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

MI1004 - Psicologia del Desenvolupament (0-6 anys) (Psicologia)

Curs 1 - Anual

Sistema d'avaluació

Examen escrit (test, desenvolupament i/o problemes)

70%

Elaboració i/o exposició de treballs

30%

Criteris de superació

1) Avaluació de coneixements teòrics (70%):a més de l'examen final previst per a maig/juny es donarà l'opció a l'alumnat de presentar-se a dos exàmens parcials (per a eliminar matèria) que es duran a terme al finalitzar cada un dels dos semestres. 

     1.1. Els estudiants que hagen suspés qualsevol dels dos parcials o hagen optat per no presentar-se, s'examinaran de la part suspesa (siga tota la matèria o alguna de les dues parts) el dia de la convocatòria oficial.

2) Avaluació de coneixements pràctics (30%): estarà basada en l'elaboració y/o exposició de treballs individuals o grupals. L'alumne ha d'haver realitzat el 50% de les activitats proposades durant el curs (i no únicament en un o altre semestre, sinó en ambdós)

      2.1. Aquells que no puguen assistir regularment als seminaris hauràn d'informar el professorat responsable a principi de curs. 

La nota final serà el resultat de sumar a la nota de l'examen escrit (final) o a la nota mitjana dels exàmens escrits (parcials) la nota obtinguda en l'elaboració i exposició de treballs. El % que li correspon a cada part, en la nota final, és el següent: examen escrit (70%) i elaboració i presentació d'activitats (30%). Per a aprovar l'assignatura cal tindre un mínim de 5 sobre 10 en l'examen final o en la mitjana dels exàmens parcials escrits de coneixements teòrics. Amb l'exàmen teòric suspés no es podran suman els punts obtinguts en les activitats. Els estudiants es consideraran presentats a una convocatòria en el moment en què realitzen l'examen escrit.