DR1020 - Drets Reals

Curs 3 - Semestre 1

Temari

Temari

Tema 1 Drets reals:

1.1 Concepte

1.2 Caràcters.

1.3 Classes.

1.4 Drets reals reconeguts en la legislació espanyola.

Tema 2 La possessió:

2.1 Concepte i fonament.

2.2 Funció i naturalesa jurídica.

2.3 Classes.

2.4 Adquisició, conservació i pèrdua.

 2.5 Efectes.

2.6 Tutela

Tema 3: Dret de propietat

              1.1     Concepte i fonament

1.2 Contingut

1.3 Accions protectores

Tema 4: La funció social de la propietat

1.1Significat

1.2 Limitacions

1.3 Relacions de veïnat

Tema 5: Modes d'adquirir el domini

     1.1 Concepte

     1.2 Teoria de títol i mode

    1.3 L'ocupació

Tema 6: l'accessió

1.1 Concepte i naturalesa jurídica

1.2 Examen de l'accessió contínua

1.3 Referència a l'accessió invertida

Tema 7: Usucapió

1.1 Concepte, requisits i efectes

1.2 Modes de perdre el domini

1.3 Adquisicions a nàs Domino

Tema 8: La comunitat de béns

1.1 Concepte i classes

1.2 El condomini

Tema 9 Propietat horitzontal

1.1 Concepte i naturalesa

1.2 Constitució

1.3 Contingut

1.4 Organització

1.5 Extinció

Tema 10 Propietat intelectual

1.1 Conceptes generals

1.2 Règim Jurídic

Tema 11: Usdefruit

1.1 Concepte i naturalesa

1.2 Constitució

1.3 Extinció

1.4 Drets d'ús i d'habitació

Tema 12: Servituds

1.1 Concepte, caràcters i classes

1.2 Estructura, forma i contingut

1.3 Extinció

1.4 Servituds legals

Tema 13  Drets reals de garantia

1.1 Concepte

1.2 Classes: Penyora, hipoteca i anticresi

Tema 14 Cens i dret de superfície

1.1 Concepte

1.2 Tipus de cens. Emfiteusi.

1.3 Dret de superfície.

Tema 15. Drets reals d'adquisició

1.1 Concepte. Tipus.

1.2 Retracte

Tema 16: Dret immobiliari registral

1.1 Conceptes

1.2 El registre de la propietat

1.3 Principis hipotecaris

1.4 La fe pública registral: art. 34 LH

          1.5 Anotació preventiva