Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

DR1018 - Dret Penal II: Part Especial

Curs 3 - Anual

Sistema d'avaluació

Examen escrit (test, desenvolupament i/o problemes)

40%

Examen oral

40%

Elaboració de treballs acadèmics

20%

Criteris de superació

a) L'examen consistirà en una prova teòrica i una altra pràctica, cadascuna de les quals representarà el 40% de la qualificació final.
 
Opcionalment, l'estudiant podrà fer un examen parcial eliminatori de caràcter voluntari que es qualificarà com a apte / no apte i només conferirà el dret a no examinar-se d'aquesta matèria en la prova oral. .
 
b) La prova teòrica serà oral i en ella se li formularan dues preguntes del temari. La superació de la prova teòrica requereix l'obtenció d'un mínim de 2 punts (sobre 4). Per a la realització del cas pràctic es requereix la prèvia superació de la prova teòrica.
 
La superació del cas pràctic requereix també l'obtenció d'un mínim de 2 punts (sobre 4).
 
c) Així mateix, al llarg del curs acadèmic els estudiants podran participar en
 
1) l'activitat de simulació de judicis redactant en grups d'entre 3 i 5 persones un informe de defensa, d'acusació o una sentència. Tals treballs seran acadèmicament dirigits per professors de l'àrea i suposaran el 20% de la califiacción final.
2) Presentar un escrit d'acusació a partir de les dades publicades en relació amb algun assumpte judicial d'actualitat.
Sense perjudici que cada estudiant participe en diverses d'elles, ha d'assenyalar quina d'elles desitja que resulti avaluada
Els estudiants que no participin en alguna activitat complementària només podran aspirar a una qualificació màxima de 8.
La nota global serà la suma de les qualificacions obtingudes en la prova oral, en el cas pràctic i, si escau, en la realització de les activitats acadèmicament dirigides.
 
L'alumne es considerarà presentat només en el cas que realitzi la prova teòrica oral.
 
La superació de l'examen parcial exonera de ser examinat d'aquesta matèria en les dues convocatòries oficials del curs acadèmic en què es realitza la prova. El mateix regeix per la puntuació obtinguda en la realització dels treballs acadèmics. Les qualificacions obtingudes en les proves finals (oral i pràctica) no es guarden per a la segona convocatòria.