Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

DR1011 - Dret Penal I: Part General

Curs 2 - Anual

Temari

Temari

PRIMERA PART:
FONAMENTS DEL DRET PENAL: CONCEPTE, PRINCIPIS I SISTEMA DE FUENTES.
Tema 1. El Dret penal.
1. Introducció. Evolució histórica. El Códi penal de 1995.
2. Definició
3. Naturalesa.
4. Relacions amb altres branques del Dret i amb la criminología.

Tema 2. Fonts del Dret penal.
1. Fonts legals.
2. Fonts extralegales.

Tema 3. El Ius Puniendi i Principis penals: Principi de legalitat.
1. El seu significat.
2. Regulació positiva

Tema 4. El Ius Puniendi i Principis penals: Principi de prohibició d'excés o proporcionalitat en sentit ampli.

Tema 5. El Ius Puniendi i Principis penals: Altres principis penals (I)
1. Principi del fet.
2. Principi d'ofensividad.
3. Principi de culpabilitat.

Tema 6. El Ius Puniendi i Principis penals: Altres principis penals (II)
1. Principi d'igualtat.
2. Principi de presumpció d'innocència.
3. Principi de resocialización.
4. Principi d'humanitat de les penes

Tema 7. El Ius Puniendi i Principis penals: Principi ne bis in idem.

Tema 8. Concurs aparent de lleis penals.
1. Conflicte de lleis en general.
2. Concurs de lleis penals.
3. Regles de solució.

Tema 9. La interpretació de la llei penal.

Tema 10. Límites temporals a la llei penal.
1. Vigència i eficàcia.
2. Retroactividad i irretroactividad de les lleis penals.

Tema 11. Límits espacials a la llei penal.
1. Principi de territorialitat.
2. Excepcions. Dret penal internacional. Extradición i asil.

Tema 12. Límits personals a la llei penal.
1. Inviolabilitats.
2. Immunitats.
3. Exempcions.

SEGONA PART: TEORIA JURIDICA DEL DELICTE

Tema 13. Plantejament general.
1. Definició de delicte.
2. Classificació dels delictes.

Tema 14. La norma penal.
1. Estructura i funció de la norma.
2. Contingut de la norma penal: la norma com a directiva de conducta que incorpora una pretensió de valideça.

Tema 15. Estructura de la teoria jurídica del delicte. Visió de conjunt.
1. Introducció.
2. Estructura de la teoria jurídica del delicte. La circularidad del mètode.
a) El delicte com a acció: la tipicitat.
b) El delicte com a lesió: l'antijuridicitat material
c) El delicte com a infracció de llei: ilicitud.
d) El delicte com a retret: la culpabilitat.
i) El delicte com a acció punible: la punibilidad.

A) EL DELICTE COM A ACCIÓ

Tema 16. L'acción
1.- Els diferents conceptes d'acción: de la ciència del dret penal a la concepción significativa de l'acció.
2.-De la concepción significativa de l'acción a la primacía de els drets fonamental

Tema 17.- Modalitats de conducta.
1. Qüestions generals: la conducta humana penalment rellevant
2. Supòsits d'absèncio d'acció

3. Modalitats de conducta a) Acció b) Omisió c) Comisió per omisió

Tema 18. Acción i causalitat
1. Causalitat i delictes de resultat.
2. Les diferents concepcions sobre el problema de la causalitat. a) Acció i causació b) Acció i atribució. Especial referència a la teoría de la imputació objectiva.
3. Noves perspectives: la causalitat com a moment intern de l'acción típica.

Tema 19. Acció i intenció
1. Intenció subjectiva i intencionalitat objectiva / intenció i sentit de l'acció.
2. Els elements subjectius com a elements que determinen el sentit d'una acció.

Tema 20. Fases de realizació de l'acció típica (Iter criminis)
1.Actes preparatoris
2.Formes imperfectes
3.Consumació.

Tema 21.Subjectes.
1. El subjecte actiu:
Autoría i participació.
Actuacions en nom d'altre. La responsabilitat penal de les persones jurídicas.
2. El subjecte passiu.

B) EL DELICTE COM LESIÓ

Tema 22. L'antijuridicitat material
2. Bé jurídico i principi d'ofensividad
a) Concepcions materials
b) Concepció procedimental: el ben jurídico com justificació del càstig
4.Tipus de lesió i tipus de perill

C) EL DELICTE COM INFRACCIÓN DE LA LLEI

Tema 23. L'antijuridicitat formal: ilicitud.
1. Concepte: la contravenció de la norma com a directiva de conducta.
2. Funció.

Tema 24. El dol.
1. Concepte i contingut.
2. Classes.

Tema 25. La imprudència.
1. Concepte i contingut.
2. Classes.

Tema 26. L'exclusión de la ilicitud: introducción.
1. Fonament.
2. Contingut i abast de les diferents causes d'exclusión de la ilicitud.

Tema 27. Causes d'exclusió del dol i la imprudència.
1. L'error sobre el tipus d'acción: concepte, abast i efectes jurídics.
2. El cas fortuït.

Tema 28. Els permisos forts (I).
1. La legitima defensa: concepte.
2. Requisits legals.

Tema 29. Els permisos forts (II).
1. El compliment d'un deure, exercici legitim d'un dret, ofici o càrrec.
2. Requisits legals.

Tema 30. Els permisos forts (III).
1. El consentiment de la victima: concepte i abast.
2. Naturalesa: exclusió de la rellevància/exclusió de la ilicitud.

Tema 31. Els permisos forts (IV).
1. L'estat de necessitat per conflicte entre béns de diferent entitat: concepte.
2. Requisits legals.

Tema 32. Els permisos febles (I).
1. L'estat de necessitat per conflicte entre béns iguals: concepte.
2. Requisits legals.

Tema 33. Els permisos febles (II).
1. La por insuperable: concepte.
2. Requisits legals.

D) EL DELICTE COM A REPROTXE
Tema 34. Introducción: El judici de reprotxe.
1. Concepte i fonament.
2. Funció.
3. Contingut: el delicte com a contingut del reprotxe jurídic.

Tema 35. La imputabilidad.
1. Concepte.
2. El moment de la imputabilidad: actio liberae in causa.
2. Causes d'inimputabilidad: a) alteracions psíquicas. b) intoxicació plena. c) alteracions en la percepció. d) minoría de edat.

Tema 36. La consciència de la ilicitut.
1. Concepte.
2. Causes que l'exclouen: l'error sobre la ilicitut.

D) EL DELICTE COM A ACCIÓ PUNIBLE

Tema 37. La necessitat de penal: la punibilidad
1. Causes d'extinció de la pena (art. 130 CP)
2. Causes d'exclusió de la pena:
a) Excuses absolutorias
b) Condicions objectives de punibilidad
c) Requisits de procedibilitat

TERCERA PART: CONSEQÜÈNCIES JURIDICAS DEL DELICTE.

Tema 38. La pena.
1. Justificació.
2. Concepte.
3. Funció i finalitats.
4.- El principi de prohibición d'excés: la proporcionalitat de la reacció penal

Tema 39. Classes de pena.
1. Penes corporals.
2. Privatives de llibertat.
3. Privatives de drets.
4. Multa.

Tema 40. La determinació de la pena (I).
1. Regles generals.
2. Fases.
3. Supòsits especials. Concurs de delictes. Delicte continuat i delicte massa.

Tema 41. La determinació de la pena (II).
1. Teoría general de les circumstàncies modificatives de la responsabilitat criminal.
2. Atenuants.
3. Agreujants.
4. Mixta.

Tema 42. Execució de la pena.
1. Ejecució.
4. La rehabilitació.

Tema 43. Formes substitutives de l'execució de les penes privatives de llibertat.
1. Suspensió i sustitució.
2. Llibertat condicional.

Tema 44. Altres conseqüències jurídiques del delicte.
1. Comís.
2. Altres conseqüències.
3. La responsabilitat civil.
4. Costes processals.

QUARTA PART: PERILLOSITAT I MESURES DE SEGURETAT.

Tema 45 Estat perillós i mesures de seguretat.
1. Sistemes.
2. La perillositat criminal.
3. Mesures de seguretat: concepte i classes.
4. Aplicació de les mesures de seguretat.

CINQUENA PART: DRET PENAL DEL MENOR

Tema 46. El sistema penal de menors: LO.5/2000, de 12 de gener (LORPM).
1. Principis polític-criminals de la LORPM.
2. Ámbito d'aplicació.
3. Criteris generals d'aplicació de les mesures.
4. Conseqüències jurídiques.