Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

DR1011 - Dret Penal I: Part General

Curs 2 - Anual

Sistema d'avaluació

Examen escrit (test, desenvolupament i/o problemes)

40%

Examen oral

40%

Elaboració de treballs acadèmics

20%

Criteris de superació

a) L'examen consistirà en una prova teòrica i una altra pràctica, cada una de les quals representarà el 40% de la qualificació final.
 
Opcionalment, l'estudiant podrà fer un examen parcial eliminatori de caràcter voluntari que es qualificarà com a apte/no apte i només conferirà el dret a no examinar-se d'eixa matèria en la prova oral.
 
b) La prova teòrica  serà oral i en ella se li formularan dos preguntes del temari. La superació de la prova teòrica requerix l'obtenció d'un mínim de 2 punts (sobre 4). A estos efectes, no respondre una pregunta o respondre de manera equivalent suposarà la no superació de la prova teòrica. Per a la realització del cas pràctic es requerix la prèvia superació de  la prova teòrica.
 
La superació del cas pràctic requerix també  l'obtenció d'un mínim de 2 punts (sobre 4).
 
c) Així mateix, al llarg del curs acadèmic els estudiants podran participar en la realització de les activitats docents que el professor determine i en la forma que el mateix establisca. Tals treballs seran acadèmicament dirigits per professors de l'àrea i suposaran el 20% de la qualificació final. Els estudiants que no participen en la dita activitat només podran aspirar a una qualificació màxima de 8. 
 
La nota global serà la suma de les qualificacions obtingudes en la prova oral, en el cas pràctic i, si és el cas, en la realització de les activitats acadèmicament dirigides.
 
L'alumne es considerarà presentat només en el cas que realitze la prova teòrica oral.
 
La superació de l'examen parcial exonera de ser examinat d'eixa matèria en les dos convocatòries oficials del curs acadèmic en què es realitza la prova. El mateix regix per a la puntuació obtinguda en la realització dels treballs acadèmics. Les qualificacions obtingudes en les proves finals (oral i pràctica) no es guarden per a la segona convocatòria.