Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

DR1007 - Conflicte, Negociació i Mediació (Psicologia)

Curs 1 - Semestre 2

Sistema d'avaluació

Examen escrit (test, desenvolupament i/o problemes)

40%

Projectes

30%

Observació/execució de tasques i pràctiques

20%

Resolució de casos

10%

Criteris de superació

 

     

CRITERI

TIPUS PROVA

PERCENTATGE

1.

Examen tipus  test, V/F i/o problemes

40 %

2.

    Resolució de casos. Emplenament dels qüestionaris i treballs proposats en classe de teoria.

10 %

3.

Observació/execució de tasquesproposades en les sessions de pràctiques

20 %

4.

Proyectes. Treball final de l`assignatura, elaborats en grups

30 %

 

 

100 %

 
 
 
 
 
Criteri 1- (40%)- Examen sobre els materials presentats en les classes i l'aula virtual, consistirà en una prova tipus test i / o Verdader / Fals . La nota mínima haurà de ser de 2 sobre 4 .

 Criteri 2 (10%) Resolució de casos, activitats, etc proposats en les classes pràctiques.

Criteri  3(10%) - Es valoraren les actituds i la participació en les sessions de teoria.

 Criteri 4  (30%) El projecte es realitzarà en grups de 5 membres, es tindrà en compte la participació i la col·laboració en les diverses fases del treball."

 
 

A- "Per a superar l'assignatura es requerix almenys 5 punts sobre el còmput total de l'assignatura.

B- La realització del projecte i la seua presentació en classe és obligatòria per a ser tingudes en compte la resta de puntuacions de les pràctiques.

C-  La presentació d'un treball copiat en la seua totalitat o en una part significativa o elaborat en base còpies de diversos treballs implicarà el suspens de l'assignatura."