Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

EC1049 - Treball de Final de Grau

Curs 4 - Semestre 2

Sistema d'avaluació

Elaboració de treballs acadèmics

80%

Presentacions orals i pòsters

20%

Criteris de superació

 

CRITERIS D'AVALUACIÓ

La qualitat científica i tècnica del treball comptarà fins a un 80% de la nota final, mentre que el 20% restant està en funció de la claredat expositiva durant l'acte de lectura i defensa del TFG. Pel que fa a la qualitat científica i tècnica del treball, el tutor o tutora i els membres de la comissió avaluadora valoraran el TFG en funció dels següents criteris:

Criteris d’avaluació

Ponderació orientativa

Descripció dels criteris d’avaluació

Estructura i format

10%

 • Organització adequada y coherent del treball.
 • Grau de relació i connexió en la presentació dels diferents  apartats.
 • Ús adequat dels termes. Expressió escrita i gramàtica.
 • Adequació al format establert  normes de cites y referències.

Objectius

10%

 • Grau de claredat i  concisió dels objectius definits.
 • Aplicació dels coneixements i competències adquirides en el grau.

Revisió de conceptes i eines  i fonts d’informació consultades

15%

 • Plantejar un marc conceptual on se situa el treball.
 • Grau d’actualitat i adequació de les fonts consultades.
 • Utilització de referencies que donen suport als  arguments, la discussió i  l’avaluació.

Metodologia

15%

 • Explicació del procediment utilitzat per a l ‘anàlisi de la informació.
 • Grau de coherència en el procediment utilitzat per a realitzar el treball.

Claredat i profunditat de l’anàlisi realitzat

20%

 • Grau de coherència entre els objectius plantejats y els resultats obtinguts.
 • Grau  de coherència entre el marc conceptual utilitzat i els resultats obtinguts.
 • Justificació de les afirmacions realitzades y solidesa de les argumentacions.
 • Claredat dels resultats obtinguts.

Conclusions

10%

 • Presentació de conclusions basades en l’ anàlisi dels resultats obtinguts.
 • Inclusió de recomanacions.

TOTAL        

80%

 

 

 

CRITERIS DE SUPERACIÓ DE L'ASSIGNATURA

Per a superar l'assignatura l'estudiantat ha d'obtindre més del 50% de la nota màxima.