Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

EC1048 - Pràctiques Externes

Curs 4 - Semestre 2

Metodologia

Metodologia didàctica

L’assignació d’empresa i tutoria a cada estudiant o estudianta és funció del coordinador o de la coordinadora, el qual consta com a responsable de l’assignatura en el primer apartat d’aquesta guia docent. Correspon al tutor o tutora l’elaboració del projecte formatiu per a cada estada, d’acord amb el supervisor o supervisora en l’empresa i l’alumne o l'alumna. Hi ha, de tota manera, algunes variants en el procediment segons quina siga la modalitat per a realitzar les Pràctiques Externes:

a) Proposta d’empresa per part de l’estudiant o estudianta

Els estudiants i estudiantes podran proposar una destinació facilitant a l'entitat, si no ha col·laborat anteriorment o encara no té usuari i clau, el model per a sol·licitar l'accés a la plataforma informàtica per a la gestió de pràctiques que trobaran a la pàgina web de l’Oficina d'Inserció Professional i Estades en Pràctiques (OIPEP). Això permetrà a l'empresa introduir una oferta de tipus "nominatiu" i l'aplicació li demanarà el nom i DNI de l'estudiant o estudianta. Una vegada s’haja completat la tramitació i comprovada l’adequació de les tasques previstes a la naturalesa d’unes pràctiques acadèmiques externes en el grau, el coordinador procedirà a l’assignació del tutor o tutora. L’estudiantat rebrà la notificació i les instruccions pertinents per correu electrònic.

b) Selecció d’ofertes a través de l’e-UJIer@

Durant els períodes que s’habiliten, l'estudiantat expressarà les seues preferències sobre les ofertes públiques existents, és a dir, aqueixes que la Universitat posa a disposició de les persones que no hagen optat per la modalitat anterior. Perquè l’assignació puga ajustar-se millor a les demandes, és important ordenar les ofertes seleccionades segons la seua prioritat. A l’hora de distribuir aquestes places, en cas de conflicte, tindrà preferència l’estudiant o estudianta amb millor nota mitjana a l'expedient. Pel que fa a la tutoria acadèmica, el procés és idèntic a la via de proposar empresa.

c) Reconeixement de pràctiques i activitats substitutives

En certes situacions, està previst el reconeixement de les pràctiques o la realització d'activitats substitutives:

Reconeixement de pràctiques externes extracurriculars (PENC). L'estudiantat que haja realitzat aquest tipus de pràctiques (per exemple, a través de la Fundació Universitat-Empresa, FUE) podrà sol·licitar-ne el reconeixement com a curriculars sempre que acredite documentalment una estada mínima de 480 hores en l'empresa i que les tasques estiguen relacionades amb el grau. Aquesta sol·licitud s'ha d'acompanyar d'una memòria explicativa. Una vegada acceptada, a l'estudiant o estudianta li serà assignat un tutor o tutora, qui l'orientarà en l'ampliació i/o defensa de la memòria prèviament presentada.

Per a optar al reconeixement, l'estudiantat haurà de complir els mateixos requisits que els seus companys en les modalitats anteriors, tant pel que fa al mínim del 80% dels crèdits obligatoris superats en el moment d'iniciar l'estada, com al límit de la càrrega lectiva a què es refereix l'apartat 11 d'aquesta guia docent.

Exempció. Podran sol·licitar l’exempció de pràctiques aquells estudiants i estudiantes que acrediten una experiència laboral en tasques relacionades amb el grau per mitjà d’un contracte de treball durant un període mínim de quatre mesos a temps complet, o les 640 hores equivalents en un termini major. També en aquest cas, quan s'accepte la sol·licitud, l'estudiant o estudianta rebrà l'assignació d'un tutor o tutora, qui assumirà la direcció de la memòria si no s'haguera presentat abans.

Treballs acadèmicament dirigits. En circumstàncies especials que impedisquen el compliment de les pràctiques en qualsevol de les modalitats i casos anteriors, prèvia sol·licitud motivada de l’estudiantat i amb l’autorització de la Comissió Gestora del grau, els crèdits d’aquesta assignatura podran superar-se mitjançant un treball acadèmicament dirigit pel tutor o tutora que es designe.