Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

EC1018 - Fonaments de Màrqueting

Curs 2 - Semestre 2

Sistema d'avaluació

Examen escrit (test, desenvolupament i/o problemes)

70%

Elaboració de treballs acadèmics

20%

Resolució de casos

10%

Criteris de superació

La qualificació final de l'assignatura Fonaments de Màrqueting s'obtindrà de la manera següent:
 
1. Estudiantat que en l'examen escrit haja obtingut una nota inferior a 3 de la nota màxima que es pot obtenir en aquesta part de l'avaluació (sobre 7): la qualificació final de l'assignatura serà la nota obtinguda en l'examen escrit.
 
2. Estudiantat que en l'examen escrit haja obtingut una nota igual o superior a 3 de la nota màxima que es pot obtenir en aquesta part de l'avaluació (sobre 7): la qualificació final de l'assignatura serà el resultat de sumar la nota l'examen escrit i les qualificacions obtingudes en la resta d'apartats i activitats per als quals està prevista avaluació ("resolució de casos" i "elaboració de treballs acadèmics").
 
La superació de l'assignatura requereix l'obtenció d'una nota mínima de 5 (sobre 10).
 
Es considerarà presentat a tot estudiant o estudianta que es presente a l'examen escrit.
 
Aquesta assignatura s'ha dissenyat per potenciar l'aprenentatge cooperatiu dels alumnes i de les alumnes, així que les activitats de "resolució de casos" i l'"elaboració de treballs acadèmics" es realitzaran en equip. Els alumnes o les alumnes que no estiguen integrats en equips a partir de la segona pràctica, renuncien a realitzar aquestes activitats, de manera que només s'avaluaran de l'activitat d'"examen escrit" (7 punts sobre 10).
 
La nota de "resolució de casos" i "elaboració de treballs acadèmics" es tindrà en compte també en la segona convocatòria del mateix curs acadèmic, però no per a cursos posteriors.