Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

AE1009 - Introducció al Dret (Dret)

Curs 1 - Semestre 1

Temari

Temari

PART DE DRET CIVIL

 

Tema 1: L´ordenament jurídic

 

1. El Dret. Concepte

2. La norma jurídica

3. Les fonts del Dret

4. L´aplicació de les normes

5. L´eficàcia de les normes

6. L´ordenament jurídic i les seues branques

 

Tema 2: El Dret civil

 

1. Concepte

2. El Codi civil i les lleis especials

3. Els Drets civils de les comunitats autònomes

 

Tema 3: La persona. El dret subjectiu

 

1. La persona

2. El dret subjectiu. Patrimoni. Negoci jurídic. Relació jurídica. Representació

 

Tema 4: L´obligació

 

1. Concepte. Tipus d´obligacions

2. Compliment de l´obligació

3. Les garanties de l´obligació

4. L´extinció de les obligacions

 

Tema 5: El contracte

 

1. El contracte: concepte i classes

2. Els elements o requisits esencials del contracte

3. Els efectes del contracte

4. La ineficàcia del contracte

5. La interpretació del contracte

 

Tema 6: Contractes en particular

 

1. La compravenda

2. La permuta

3. La donació

4. Els arrendaments. El leasing

5. Arrendaments de serveis i d´obra

 

Tema 7: Contractes en particular

 

1. El contracte de préstec

2. El contracte de dipòsit

3. La societat

4. El contracte d´afiançament

5. El contracte de mandat

6. El contracte de transacció

7. L´arbitratge

 

Tema 8: La responsabilitat civil extracontractual

 

1. Concepte i classes

2. Requisits de la responsabilitat extracontractual

3. La responsabilitat per fet d´altre

4. Responsabilitat pels danys causats per animals i coses

5. Responsabilitat objectiva

 

 

PART DE DRET MERCANTIL

 

Tema 9: Introducció i fonts

 

1. El concepte de Dret mercantil

2. Les fonts del Dret mercantil: 2.1. La legislació mercantil. 2.2. Els usos de comerç. 2.3. El Dret comú

3. La Constitució espanyola i el Dret mercantil

4. L´ordenament jurídic de la Unió Europea i la seua incidència en el Dret mercantil espanyol

 

Tema 10: L´empresari i l´empresa

 

1. L´empresari: 1.1. Concepte i classes d´empresaris. 1.2. Capacitat, prohibicions i incompatibilitats per a ser empresari. 1.3. La responsabilitat de l´empresari. 1.4. L´exercici del comerç per persona casada. 1.5. Els colaboradors de l´empresari

 

2. L´empresa: 2.1. Concepte d´empresa i elements que la integren. 2.2. L´empresa com a objecte de negocis jurídics

 

Tema 11: L´estatut jurídic de l´empresari

 

1. La comptabilitat: 1.1. El deure de comptabilitat. 1.2. Els comptes annuals i els principis comptables. 1.3. L´auditoria de comptes

2. El Registre Mercantil: 2.1. Funcionament i organització. 2.2. La publicitat formal. 2.3. Els principis registrals

 

Tema 12: El Dret de la competència i la propietat industrial

 

1. El Dret de la competència: 1.1. El principi de lliure competència. 1.2. La defensa de la competència. 1.3. La competència deslleial. 1.4. La publicitat comercial

2. La propietat industrial: 2.1. Les invencions i el disseny industrial. 2.2. Els signes distintius

 

Tema 13: Teoria general de les societats mercantils i societats personalistes

 

1. El contracte de societat

2. Classes de societats

3. La societat colectiva: 3.1. Concepte i característiques. 3.2. Requisits de constitució. 3.3. Relacions jurídiques internes. 3.4. Relacions jurídiques externes. En especial, la responsabilitat dels socis pels deutes socials

4. La societat comanditària simple

 

Tema 14: Societats mercantils capitalistes

 

1. Qüestions generals sobre les societats anònimes i limitades

2. La constitució de les societats anònimes i limitades: 2.1. Requisits. 2.2. El capital social. 2.3. Les aportacions dels socis. 2.4. Les prestacions accesòries.

3. Les accions i les participacions socials. Els drets individuals del soci i els drets de la minoria.

4. Els òrgans socials: 4.1. La Junta General. 4.2. L´òrgan d´administració.

5. Referència a les societats anònimes i limitades unipersonals.

 

Tema 15: Títols-valors

 

1. Concepte i classes

2. La lletra de canvi

3. El xec

4. El pagaré

 

Tema 16: Dret concursal

 

1. Introducció al Dret concursal

2. Els pressupostos per a la declaració de concurs: 2.1. El pressupost subjectiu. 2.2. El pressupost objectiu. 2.3. El pressupost formal

3. Els efectes de la declaració de concurs

4. Els organs del concurs

5. Les masses del concurs: 5.1. La massa activa. 5.2. La massa pasiva

6. Les solucions del concurs: 6.1. El conveni. 6.2. La liquidació

7. La calificació del concurs