Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

PU0911 - Teoria i Tècnica de la Fotografia

Curs 1 - Semestre 2

Sistema d'avaluació

Examen escrit (test, desenvolupament i/o problemes)

45%

Projectes

45%

Presentacions orals i pòsters

10%

Criteris de superació

Per superar l'assignatura l'estudiant ha de tenir com a mínim un 5 sobre 10.
 
Factors susceptibles de consideració a l'hora de qualificació:
  • L'assistència a les classes pràctiques de l'assignatura és obligatòria. Aquells alumnes que no complisquen un percentatge mínim d'assistència del 85% quedaran suspesos en la primera convocatòria.
  • Per fer mitjana i superar l'assignatura, cada alumne / a haurà d'obtenir, com a mínim, un aprovat (5 sobre 10) en cada un dels sistemes d'avaluació (examen, presentació oral i projectes).
 
Proves:
  • Examen de teoria o avaluació continua
  • Exercicis tècnics i projecte 
  • Presentació a classe del projecte fotogràfic
  • Assistència al seminari i realització d'una tasca relacionada
En el cas de suspendre una de les proves de l'assignatura, es guardarà la nota de les proves aprovades per a la segona convocatòria, però en cap cas per al curs següent.