Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

PU0907 - Dret de la Comunicació (Dret)

Curs 1 - Semestre 2

Metodologia

Metodologia didàctica

L'assignatura es pot desenvolupar mitjançant una de les dues metodologies següents:

A. Aprenentatge autònom, on l'estudiantat ha de realitzar:

a) Una única avaluació final de coneixements, mitjançant examen escrit;

b) Tutories, presencials o virtuals, on es concretaran i s'avaluaran els treballs acadèmics a elaborar i els casos a resoldre.

Per a la preparació de l'avaluació final l'estudiantat compta, entre altres, amb els materials de l'aula virtual i les referències bibliogràfiques recomanades (accessibles a la Biblioteca de l'UJI). A més, el professorat de l'assignatura atendrà les consultes de l'estudiantat mitjançant la realització de tutories (virtuals o presencials).

B. Aprenentatge cooperatiu, mitjançant:

1. L'organització de l'estudiantat en equips de cinc persones. Cada equip nomenarà un o una portaveu i un secretari o una secretària per a cadascuna de les activitats a realitzar.

2. L'assistència i participació, a l'aula i durant l'horari del calendari acadèmic, en:

a) Diverses sessions introductòries, de teoria;

b) Tutories de preparació, per equips, on es presentarà el problema o activitat a realitzar, es formularan els objectius d'aprenentatge i es dissenyarà l'estratègia per a adquirir els coneixements necessaris;

c) Sessions plenàries, on es presentaran els resultats de cada equip i es donarà pas al debat.

3. L'avaluació dels coneixements i habilitats adquirits per l'estudiantat; l'avaluació de la metodologia aplicada.

Per a la realització de l'assignatura mitjançant la metodologia d'aprenentatge cooperatiu l'estudiantat i el professorat de l'assignatura subscriuran, durant la primera quinzena del semestre, un contracte docent on s'especificaran les condicions de desenvolupament del seu treball i de la corresponent avaluació. El model de contracte que es farà servir com a base es pot trobar a l'aula virtual de l'assignatura.

Entre les obligacions que necessàriament s'han d'assumir, l'estudiantat es compromet a assistir i participar activament en, almenys, un 75% de les tutories i sessions plenàries i de les activitats organitzades. Per la seua banda, el professorat de l'assignatura ha d'estar en disposició de resoldre els dubtes que puga plantejar l'estudiantat a càrrec seu, en les sessions de tutoria o per mitjans telemàtics.

Si, acabat el termini establert, l'estudiantat no ha entregat el contracte d'aprenentatge signat, s'entén que opta a la metodologia A (aprenentatge autònom).