EA0960 - Dialectes de l'Anglès i el seu Context Cultural

Curs 4 - Semestre 2

Temari

Temari

1. Introducció a la dialectologia i les nocions bàsiques: Llengua i dialecte. Contínuum i transicions. Isoglosses. Relacions entre dialectes.
2. Estàndard britànic i estàndard americà. Diferències fonològiques. Variants ortogràfiques. Sintaxi i morfologia. Lèxic freqüent.
3. Variants dialectals en l'anglès d'Anglaterra. Variants morfològiques. Principals accents d'Anglaterra. La varietat cockney.
4. Variació en els EUA. L'anglès afroamericà.
5. Atles lingüístics. Mètodes en l'
elaboració d'atles i mapes. L'enquesta dialectològica.
6. Panorama de l'anglès al món. Varietats nacionals de l'anglès estàndard:
Escòcia, Irlanda, Austràlia i Nova Zelanda, el Carib, Sud-Africa, etc.
7. Varietats nativitzades (Índia, Àfrica) i criolls de l'anglès.