Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

EA0950 - Pragmàtica del Discurs en Llengua Anglesa

Curs 4 - Semestre 1

Activitats

Ensenyaments teòrics

21 0
Hores presencials Hores no presencials

Ensenyaments pràctics (problemes)

20 0
Hores presencials Hores no presencials

Ensenyaments pràctics (laboratori)

2 0
Hores presencials Hores no presencials

Avaluació

2 0
Hores presencials Hores no presencials

Treball personal

0 45
Hores presencials Hores no presencials

Treball de preparació dels exàmens

0 22,5
Hores presencials Hores no presencials

Competències

CE01 - Demostrar una competència comunicativa en llengua anglesa (comprensió i expressió oral i escrita, correcció gramatical, domini de terminologia) de nivell C2 segons el Marc comú europeu de referència per a les llengües.

CE08 - Interrelacionar els distints aspectes de la filologia entre si i amb altres àrees i disciplines com ara la història, els estudis culturals, la sociologia, la psicologia i la traducció.

CE11 - Utilitzar eines, programes i aplicacions informàtiques específiques de l'estudi de la llengua anglesa i la seua literatura.

CG02 - Capacitat d'anàlisi i síntesi.

CE06 -Ser capaç de sintetitzar, organitzar i transmetre eficaçment els coneixements relacionats amb la llengua anglesa i la seua literatura.

CE15 -Identificar i descriure les estructures i funcions de la llengua anglesa en el nivell fonològic, morfològic, sintàctic, lexicosemàntic i discursiu.

Resultats d'aprenentatge

RA50 - Reconèixer i identificar en llengua anglesa una gran varietat d'actes de parla així com les seues funcions comunicatives.

RA50 - Reconèixer com els aspectes culturals (i de la pragmàtica) influeixen en la comprensió i expressió de la llengua objecte d'estudi.

RA50 - Ensenyar com la selecció de les estratègies comunicatives (pragmalingüística) depèn del context comunicatiu (sociopragmàtica).

RA50 - Comunicar-se de manera apropiada en situacions comunicatives en llengua anglesa.

RA50 - Analitzar i sintetitzar articles relacionats amb la pragmàtica de l'interllenguatge.

RA50 - Analitzar els components que integren el concepte de competència comunicativa, amb especial èmfasi en el component pragmàtic.