EA0949 - Lingüística Diacrònica de l'Anglès

Curs 4 - Semestre 1

Temari

Temari

1- Canvi lingüístic: definició i teories

2- Els origens de la llengua anglesa: desde l'indoeuropeu fins a l'actualitat

3- L'aplicació dels fonaments teòrics de les diferents escoles lingüístiques per a l'estudi de la història de la llengua anglesa: diferents perspectives envers el canvi.

4- Aplicacions de la lingüística diacrònica i treball en fons textuals històriques, especialment del període modern.