Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

EA0938 - Treball de Final de Grau

Curs 4 - Anual

Activitats

Tutories

10 0
Hores presencials Hores no presencials

Avaluació

2,5 0
Hores presencials Hores no presencials

Treball personal

0 137,5
Hores presencials Hores no presencials

Competències

CE01 - Demostrar una competència comunicativa en llengua anglesa (comprensió i expressió oral i escrita, correcció gramatical, domini de terminologia) de nivell C2 segons el Marc comú europeu de referència per a les llengües.

CE07 - Localitzar, utilitzar, sintetitzar i avaluar críticament informació bibliogràfica així com la informació continguda en bases de dades.

CE09 - Elaborar textos de diferent tipus i registre (argumentatius, expositius, persuasius, etc.) en llengua anglesa.

CG01 - Aprenentatge autònom.

CG02 - Capacitat d'anàlisi i síntesi.

CG04 - Capacitat d'organització i planificació.

CG10 - Raonament crític.

CE06 -Ser capaç de sintetitzar, organitzar i transmetre eficaçment els coneixements relacionats amb la llengua anglesa i la seua literatura.

Resultats d'aprenentatge

RA38 - Trobar informació bibliogràfica, ordenar-la i organitzar-la de manera coherent.

RA38 - Redactar un assaig extens en anglès (nivell C2).

RA38 - Qüestionar idees convencionals sobre un tema determinat.

RA38 - Planificar diverses accions relacionades amb una tasca complexa i comprendre la relació entre elles.

RA38 - Justificar i argumentar pros i contres a l'hora de prendre decisions.

RA38 - Identificar i discriminar diferents perspectives sobre un tema.

RA38 - Exposar oralment en anglès continguts acadèmics, així com les pròpies idees i conclusions, en una situació i context acadèmics.

RA38 - Exposar i il·lustrar oralment els resultats del seu treball en un nivell avançat (C2) de llengua anglesa.

RA38 - Argumentar a favor d'una opinió o un punt de vista.

RA38 - Analitzar la informació, desglossar i resumir les idees fonamentals.