Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

EA0936 - Paradigmes Lingüístics i Enfocaments Metodològics en l'Ensenyament i Aprenentatge de la Llengua Anglesa

Curs 3 - Semestre 2

Activitats

Ensenyaments teòrics

25 0
Hores presencials Hores no presencials

Ensenyaments pràctics (problemes)

21 0
Hores presencials Hores no presencials

Seminaris

7 0
Hores presencials Hores no presencials

Tutories

4 0
Hores presencials Hores no presencials

Avaluació

3 0
Hores presencials Hores no presencials

Treball personal

0 60
Hores presencials Hores no presencials

Treball de preparació dels exàmens

0 30
Hores presencials Hores no presencials

Competències

CE01 - Demostrar una competència comunicativa en llengua anglesa (comprensió i expressió oral i escrita, correcció gramatical, domini de terminologia) de nivell C2 segons el Marc comú europeu de referència per a les llengües.

CE08 - Interrelacionar els distints aspectes de la filologia entre si i amb altres àrees i disciplines com ara la història, els estudis culturals, la sociologia, la psicologia i la traducció.

CE16 - Descriure les principals teories lingüístiques i la metodologia de l'ensenyament de llengües.

CG02 - Capacitat d'anàlisi i síntesi.

CG10 - Raonament crític.

CE06 -Ser capaç de sintetitzar, organitzar i transmetre eficaçment els coneixements relacionats amb la llengua anglesa i la seua literatura.

Resultats d'aprenentatge

RA36 - Identificar problemes i temes d'investigació relacionats amb els paradigmes lingüístics i els enfocaments metodològics en l'ensenyament i aprenentatge de la llengua anglesa, així com avaluar la seua rellevància.

RA36 - Identificar els aspectes que influeixen en l'adquisició de llengües i la seua incidència en l'àmbit de l'ensenyament-aprenentatge de la llengua anglesa.

RA36 - Aplicar i utilitzar els diferents enfocaments metodològics que existeixen per a l'ensenyament de la llengua i cultura anglesa en l'aula de llengües estrangeres.

RA36 - Analitzar i avaluar els diferents enfocaments metodològics per a l'ensenyament-aprenentatge de la llengua anglesa (nivell C1).