Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

EA0927 - Semàntica de la Llengua Anglesa

Curs 3 - Semestre 1

Activitats

Ensenyaments teòrics

40 0
Hores presencials Hores no presencials

Ensenyaments pràctics (problemes)

14 0
Hores presencials Hores no presencials

Seminaris

3 0
Hores presencials Hores no presencials

Tutories

1 0
Hores presencials Hores no presencials

Avaluació

2 0
Hores presencials Hores no presencials

Treball personal

0 75
Hores presencials Hores no presencials

Treball de preparació dels exàmens

0 15
Hores presencials Hores no presencials

Competències

CE01 - Demostrar una competència comunicativa en llengua anglesa (comprensió i expressió oral i escrita, correcció gramatical, domini de terminologia) de nivell C2 segons el Marc comú europeu de referència per a les llengües.

CE17 - Aplicar les tècniques i mètodes de l'anàlisi lingüística al discurs oral i escrit en llengua anglesa.

CG02 - Capacitat d'anàlisi i síntesi.

CG10 - Raonament crític.

CE15 -Identificar i descriure les estructures i funcions de la llengua anglesa en el nivell fonològic, morfològic, sintàctic, lexicosemàntic i discursiu.

Resultats d'aprenentatge

RA27 - Produir expressions lingüístiques i textos en anglès que il·lustren mecanismes i configuracions semàntiques (nivell C1).

RA27 - Identificar configuracions i mecanismes semàntics del llenguatge natural en anglès.

RA27 - Examinar i analitzar un domini cognitiu de la pròpia experiència.

RA27 - Descriure i explicar configuracions i mecanismes semàntics en anglès (nivell C1).

RA27 - Construir jerarquies de conceptes (mapes conceptuals) en anglès.