EA0917 - Llengua i Cultura Alemanyes (Idioma Modern)

Curs 2 - Semestre 2

Temari

Temari

 Capítol 1

Tema: Persones – idiomes – països. Presentacions personals i diàlegs i textos informatius (dades personals, saludar i presentar-se, nombres). Pràctica: cercar i ordenar informacions.

Vocabulari: nombres, continents, països, idiomes, identificar internacionalismes.

Fonètica: alfabet, accentuació, pauses, ritme.

Gramàtica: Pronoms personals i possessius. Conjugació de verbs en present d'Indicatiu. Les oracions principals: les oracions enunciatives i interrogatives. La manera imperativa.

Cultura: Els països de llengua alemanya. Immigració i societat. Alemanys cèlebres al món.

Capítol 2

Tema: La casa i la llar

Diàlegs i textos informatius sobre persones i objectes. Descripcions. Adjectius. Pràctica: comprensió de textos breus a través de preguntes. Diàlegs a les botigues.

Vocabulari: mobiliari i parts de la llar.

Fonètica: ritme, accentuació, paraules compostes.

Gramàtica: articles determinats, indeterminats i la negació. Els possessius. Gènere i nombre dels substantius: formació del plural.

Cultura: llar família i temps lliure en la cultura alemanya. La importància de l'ecologia en la cultura alemanya.

Capítol 3

Tema: Menjar – beure – fer la compra. Diàlegs i textos (informar-se, demanar, pagar, fer la compra en botigues, convidar a menjar).

Pràctica: preguntar, prendre anotacions. Comparar preus i quantitats. Els nombres (repàs).

Vocabulari: aliments, desdejuni, menjar i sopar. Substantius propis del restaurant i del supermercat.Fonètica: vocals curtes i llargues, diàlegs.

Pràctiques: comprensió de textos a través de preguntes.

Vocabulari: quantitats i recipients. Partitius, preus.

Fonètica: vocals curtes i llargues, diàlegs.

Gramàtica: el substantiu: la declinació irregular. Verbs forts i febles. Estructura sintàctica de les oracions principals.

Cultura culinària a alemanya. Menjars al llarg del dia. El món del pa i la pastisseria alemanya.

Capítol 4

Tema: temps lliure i jornada laboral.

Diàlegs i textos (descriure la jornada, saludar i acomiadar-se, fixar cites, fer entrevistes, descriure activitats, parlar del temps lliure, de la setmana, del treball i de l'oci).

Pràctica: converses sobre activitats quotidianes.

Informacions personals, nombres i dates, informar sobre lloc i temps, cercar i comparar informacions, parlar sobre temps lliure i aficions).

Gramàtica: verbs modals: significat, ús i conjugació en present, sintaxi de l'oració modal. Verbs amb prefix. Verbs forts i febles. Les preposicions de datiu i d'acusatiu: Formació dels complements circumstancials de lloc, temps i manera.

Cultura: el treball i el temps lliure. Immigració i emigració a Alemanya.

TEMARI PRÀCTIC:

Seminaris/tallers.

Les pràctiques es basaran en el llibre “Themen aktuell 1 Arbeitsbuch” (Ed. Hueber) així com en exercicis de morfosintaxi i vocabulari dels altres dos llibres de la bibliografia bàsica ("Deutsche Sprachlehre für Ausländer" i "Programm"). A causa de l'elevat nombre d'estudiantat, es fomenta el treball en xicotets grups (dues o tres persones). Inicialment s'elaboraran diàlegs i textos paral·lels als del llibre i posteriorment s'elaboraran de manera més lliure i creativa.

Es realitzaran pràctiques de treball autònom en el Centre d'Autoaprenentatge de Llengües de l'UJI (CAL) amb els cd i cd-rom del llibre "Themen aktuell 1".