Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

EA0910 - Pronunciació i Comprensió de l'Anglès Oral

Curs 1 - Semestre 2

Activitats

Ensenyaments pràctics (problemes)

46 0
Hores presencials Hores no presencials

Tutories

10 0
Hores presencials Hores no presencials

Avaluació

4 0
Hores presencials Hores no presencials

Treball personal

0 60
Hores presencials Hores no presencials

Treball de preparació dels exàmens

0 30
Hores presencials Hores no presencials

Competències

CE01 - Demostrar una competència comunicativa en llengua anglesa (comprensió i expressió oral i escrita, correcció gramatical, domini de terminologia) de nivell C2 segons el Marc comú europeu de referència per a les llengües.

CE11 - Utilitzar eines, programes i aplicacions informàtiques específiques de l'estudi de la llengua anglesa i la seua literatura.

CG01 - Aprenentatge autònom.

CG04 - Capacitat d'organització i planificació.

CG07 - Coneixement d'una llengua estrangera.

CE15 -Identificar i descriure les estructures i funcions de la llengua anglesa en el nivell fonològic, morfològic, sintàctic, lexicosemàntic i discursiu.

Resultats d'aprenentatge

RA10 - Utilitzar de forma autònoma aplicacions informàtiques relacionades amb la fonologia anglesa.

RA10 - Produir correctament els fonemes consonàntics i vocàlics de la llengua anglesa.

RA10 - Organitzar, planificar i realitzar treballs acadèmics relacionats amb la pronunciació i comprensió de la llengua anglesa respectant els terminis de lliurament.

RA10 - Identificar i reproduir els patrons d'accent, ritme i entonació de la llengua anglesa.

RA10 - Establir correlacions entre l'ortografia i els fonemes de la llengua anglesa.

RA10 - Discriminar sons en paraules aïllades i en la cadena parlada.

RA10 - Desenvolupar la capacitat receptiva oral en llengua anglesa (nivell B1).