Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

EA0908 - Crítica Pràctica (Literatura)

Curs 1 - Semestre 2

Activitats

Ensenyaments teòrics

25 0
Hores presencials Hores no presencials

Ensenyaments pràctics (problemes)

28 0
Hores presencials Hores no presencials

Tutories

5 0
Hores presencials Hores no presencials

Avaluació

2 0
Hores presencials Hores no presencials

Treball personal

0 60
Hores presencials Hores no presencials

Treball de preparació dels exàmens

0 30
Hores presencials Hores no presencials

Competències

CE01 - Demostrar una competència comunicativa en llengua anglesa (comprensió i expressió oral i escrita, correcció gramatical, domini de terminologia) de nivell C2 segons el Marc comú europeu de referència per a les llengües.

CE18 - Aplicar les tècniques i mètodes d'anàlisi de textos literaris en llengua anglesa.

CE19 - Identificar i descriure els principals corrents de la teoria i la crítica literàries.

CE20 - Valorar i interpretar adequadament les característiques distintives dels textos escrits anglòfons en els gèneres literaris de diversos tipus d'escriptura i de comunicació artística.

CG10 - Raonament crític.

Resultats d'aprenentatge

RA08 - Realitzar comentaris textuals de textos literaris i proposar-ne una visió crítica.

RA08 - Explicar les interpretacions de textos literaris de manera coherent, aportant evidències que il·lustren les eleccions.

RA08 - Avaluar críticament textos literaris de diversa índole (nivell B1).

RA08 - Aplicar les estratègies pertinents d'anàlisi de textos poètics, narratius i dramàtics.