Temari

Temari

Introducció general a nocions bàsiques sobre:

1. Què és la lingüística?

2. Fonètica i fonologia.

3. Morfologia.

4. Semàntica

5. Sintaxi

6. Pragmàtica

7. Anàlisi del discurs

8. Dialectologia

9. Sociolingüística

10. Llengua i cultura