Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

CA0930 - Sociologia del Consum

Curs 3 - Semestre 2

Sistema d'avaluació

Examen escrit (test, desenvolupament i/o problemes)

50%

Elaboració de treballs acadèmics

50%

Criteris de superació

Per superar l'assignatura serà necessària:

-  La realització d'una prova escrita sobre els continguts del temari. Constarà de dues parts, i combinarà tres preguntes de contingut teòric amb una de comentari i reflexió crítica i/o un exercici pràctic. Qualificació: de 0 a 10. Pes en la   nota final: 50%. Es considerarà superada amb una qualificació igual o superior a 5.

-  La presentació de les pràctiques realitzades en grup i dels exercicis individuals i grupals. El lliurament dels treballs es farà al llarg del semestre en les dates que s'indicaran en cada cas. Cada equip haurà d'exposar a classe almenys dos de les pràctiques. Les pràctiques realitzades en grup constituiran el 80% de la nota de pràctiques i els exercicis el 20%. Qualificació de 0 a 10 (resultat del càlcul de la mitjana ponderada de totes les pràctiques i exercicis). Pes en la nota final: 50%.  Es considerarà superada amb una qualificació igual o superior a 5.

Per considerar-se presentat en una convocatòria serà necessària la realització de la prova escrita.

L'alumnat que no aprove la prova escrita deurà realitzar-la (i aprovar-la) en la següent convocatòria del mateix curs, per a que se li mantingue la nota de pràctiques.

L'alumnat que no aprove les pràctiques deurà lliurar-les (i aprovar-les) en la següent convocatòria del mateix curs, per a que se li mantingue la nota de la prova escrita.