Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

CA0928 - Empresa Audiovisual

Curs 3 - Semestre 2

Sistema d'avaluació

Examen escrit (test, desenvolupament i/o problemes)

50%

Projectes

25%

Elaboració de treballs acadèmics

15%

Presentacions orals i pòsters

10%

Criteris de superació

Criteris

A) Especificar la nota mínima de cadascuna de les proves o globalment que s'exigeix al estudiantado per a superar l'assignatura. PROCEDIMENT D'AVALUACIÓ

1. TEORIA EXAMEN escrit del temari de teoria.

Aquesta prova es realitzarà en les dates oficials que es fixen per a l'avaluació final. Qualificació: 0 a 50 punts.

La nota mínima que haurà d'obtenir l'estudiant en aquesta prova, per a poder aprovar l'assignatura, és de la meitat dels punts, 25 punts.

2. PRÀCTICA Els treballs pràctics es valoraran seguint el mètode d'avaluació contínua, així la seva nota és conseqüència del treball fet durant el curs i de la qualitat del treball i de les presentacions.

Es qualificarà de la següent forma: Elaboració de treballs acadèmics, (inclou tots els subapartados pràctics explicats en el bloc II Seguiment de mitjans del temari de pràctiques.)

Qualificació: 0-15 punts. Presentacions orals (inclou el bloc III els seminaris proposats de la “escola de comunicació”).

Qualificació: 0-10 punts Projectes (inclou tots els subapartados pràctics explicats en el bloc I Pla de viabilitat de projecte empresarial d'una empresa audiovisual: Qualificació: 0-25 punts

Nota mínima de la part de pràctiques: la suma total de les qualificacions màximes en aquesta part és de 50 punts, per a aprovar l'assignatura és necessari obtenir 25 punts mínim.

NOTA FINAL DE L'ASSIGNATURA Serà el resultat de sumar la puntuació obtinguda en les quatre proves d'avaluació (100 punts màxim ( i dividir-la entre 10 per a adaptar-la a la qualificació oficial d'actes.

D'aquesta forma, la nota final serà conseqüència del terme mitjà entre ambdues parts del temari: teoria i pràctica. Cadascuna de les parts (teoria i pràctica) han de ser aprovades (25 punts mínim d'un total de 50 per a poder fer el terme mitjà entre ambdues).

La no superació d'una de les parts, suposarà la no superació de l'assignatura en la convocatòria corresponent, encara que es conservarà a l'estudiant la qualificació de la part aprovada per a la convocatòria següent que es realitzi dintre del mateix curs, en cap cas en el curs següent.

Matrícula d'Honor. Per a obtenir la qualificació de Matrícula d'honor l'estudiant ha d'obtenir la nota de 9,0 punts o més. En cas que el nombre d'alumnes que compleixin amb aquest requisit sigui superior al numero de matricules que se li permet posar en actes a la professora, els estudiants amb Matrícula seran els de major nota.

B) Especificar quins són les proves estrictament necessàries perquè l'estudiant es consideri presentat en una convocatòria. La prova necessària perquè l'estudiant sigui considerat presentat en una convocatòria és la realització de l'examen escrit del temari de teoria que es realitzarà en les dates establertes oficialment.