Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

CA0923 - Estructura del Sistema Comunicatiu

Curs 3 - Semestre 1

Sistema d'avaluació

Examen escrit (test, desenvolupament i/o problemes)

50%

Elaboració de treballs acadèmics

25%

Resolució de casos

10%

Presentacions orals i pòsters

10%

Observació/execució de tasques i pràctiques

5%

Criteris de superació

Per a fer mitjana i superar l'assignatura, cada alumne o alumna ha d'obtindre, com a mínim, un aprovat (5) en cada un dels sistemes d'avaluació descrits. Per tant, és estrictament necessari superar els cinc tipus de proves que planteja el sistema d'avaluació.

Durant un mateix curs acadèmic, es reserven les notes d'aqueixes parts del sistema d'avaluació de l'assignatura que l'alumnat haja aprovat. No obstant això, les notes no es conservaran, en cap cas, per a cursos posteriors. Si l'estudiant o estudianta es presenta a l'examen escrit es considerarà, amb caràcter general, que s'ha presentat a una convocatòria de l'assignatura.

L'examen escrit pot respondre's tant en valencià com en castellà.

L'assistència a les classes pràctiques de l'assignatura és obligatòria. L'alumnat que no complisca un percentatge mínim d'assistència del 85% quedarà suspés en la primera convocatòria de l'assignatura. Així mateix, el seminari de l'assignatura és obligatori (l'alumnat que no el curse no podrà superar l'assignatura).