Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

CA0921 - Teoria i Tècnica de la Ràdio i la Televisió

Curs 2 - Semestre 2

Sistema d'avaluació

Examen escrit (test, desenvolupament i/o problemes)

50%

Projectes

35%

Presentacions orals i pòsters

15%

Criteris de superació

L'avaluació de l'assignatura es divideix entre la teoria i la pràctica amb un percentatge del 50% cada una. És imprescindible superar cada una de les parts amb almenys un 5 sobre 10 punts. L'avaluació de la part teòrica es desenvolupa mitjançant un examen escrit al final del semestre, en les dates de les convocatòries oficials. L'examen avalua  els coneixements adquirits per l'alumnat, la capacitat per a aplicar-los i per a raonar de manera crítica. Els exercicis i exemples desenvolupats i plantejats durant les sessions teòriques persegueixen l'adquisició d'aquestes competències per l'alumnat. La part pràctica s'avalua en funció de dos ítems: la presentació oral de treballs i pòsters (15%) i la presentació de projectes (35%), és necessari superar cada una de les proves amb almenys 5 punts de 10. En el cas que l'alumnat suspenga alguna pràctica, aquesta ha de repetir-se i entregar-se. Si la prova es recupera, se li aplicarà, com a màxim, 5 punts. L'avaluació de la part pràctica és, per tant, contínua i no està subjecta a un examen escrit. Per tant, perquè la matèria es considere superada, ha d'obtenir-se una qualificació de 5 sobre 10 punts en les pràctiques plantejades i en l'examen escrit.Si per algun motiu justificat i documentat part de l'alumnat no poguera assistir de manera presencial a les sessions pràctiques se li aplicarà un itinerari alternatiu. En aqueix cas, l'alumnat ha d'assumir la responsabilitat de desenvolupar un programa pràctic de laboratori fora de les sessions tutelades pel docent, que li dedicarà les hores de tutories estipulades per a cada alumne o alumna del curs. L'alumnat que es trobe en aquesta situació ha de signar un contracte amb el docent on es comprometa a assumir aquesta responsabilitat i reconega les limitacions a les quals se sotmet per a no seguir l'itinerari de presencialitat de la universitat marc on realitza els seus estudis de grau. L'aplicació d'aquest itinerari alternatiu anul·la la possibilitat d'avaluar a l'alumnat en l'ítem de presentació oral, per la qual cosa, l'alumnat renuncia al 15% de la nota de la part pràctica. L'avaluació del seminari es preveu dins de l'apartat de comunicacions orals i pòsters.